Fri. Sep 22nd, 2023

Author: admin-elib

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

จำนวนผู้ชม 4 ข่าวกิจกรรม “ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมและดูงานสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การนี้ รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและแนะนำสถาบันฯ…

ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

จำนวนผู้ชม 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน และระดับปริญญาโท…

งานสัมมนาเชิงวิชาการ ปีการศึกษา 2565 เคล็ด (ไม่) ลับ การทำธุรกิจแบบง่ายๆ แต่ได้เงิน

จำนวนผู้ชม 16 ข่าวกิจกรรม งานสัมมนาเชิงวิชาการ ปีการศึกษา 2565 เคล็ด (ไม่) ลับ การทำธุรกิจแบบง่ายๆ แต่ได้เงิน                  …

สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จำนวนผู้ชม 16 สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ. 2566-2570”                        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน…

ค่ายพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง นารีนครา

จำนวนผู้ชม 19 ข่าวกิจกรรม ค่ายพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง นารีนครา วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                เมื่อวันเสาร์ที่…

ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จำนวนผู้ชม 29 ข่าวกิจกรรม ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน               สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม…

“รูปแบบการจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)”

จำนวนผู้ชม 34 ข่าวกิจกรรม “รูปแบบการจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                  เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา…