Tue. Jun 18th, 2024
  อาคารหอสมุด วิบูลย์ เข็มเฉลิม
  นิทรรศการความเป็นมาของสถาบันฯ
  นิทรรศการและหนังสือ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ให้บริการพื้นที่ทำกิจกรรม
  Previous slide
  Next slide

  แหล่งสืบค้นข้อมูล

  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

  การจัดระบบหมวดหมู่เล่มวิทยานิพนธ์ สำหรับการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ สำนักบัณฑิตศึกษา เพื่อให้บริการในการเข้าถึงเล่มวิทยานิพนธ์ได้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ การนี้บัณฑิตศึกษา ได้กำหนดหมวดหมู่วิทยานิพนธ์เพื่อเป็นคำค้นผ่านระบบห้องสมุดดิจิทัล มีดังต่อไปนี้

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  การปรับตัวของชาวสวนมะพร้าวและพ่อค้าคนกลางในยุค AI-Robotic

  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของพื้นที่ตลาดน้ำในยุคAI-Robotic กรณีศึกษาตลาดน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

  ข่าวสาร/กิจกรรม

  ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก ศรช. บ้านเขาดิน และ ศรช. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

  จำนวนผู้ชม 33 ข่าวกิจกรรม ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก ศรช. บ้านเขาดิน และ ศรช. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. อาจารย์ประเสริฐ โต๊ะเหม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและสารสนเทศ และทีมงานสำนักหอสมุดฯ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก ศรช.

  Read More »

  สาธิตการใช้งานระบบ Hibrary

  จำนวนผู้ชม 25 ข่าวกิจกรรม สาธิตการใช้งานระบบ Hibrary สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ได้จัดให้มี การสาธิตใช้งานระบบ Hibrary ให้กับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เพื่อความรู้ความเข้าใจในการใช้แอปพลิเคชัน การรับบริการห้องสมุดออนไลน์ การสมัครสมาชิก การยืมหนังสือ

  Read More »

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

  จำนวนผู้ชม 15 ข่าวกิจกรรม “ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมและดูงานสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การนี้ รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและแนะนำสถาบันฯ รับฟังบรรยายพิเศษ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน” โดย ดร.ศักดิ์พงษ์

  Read More »

  ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

  จำนวนผู้ชม 27 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ จากนั้นมีการแนะนำการให้บริการห้องสมุด และระบบการเรียนการสอนแบบออนดีมานด์ พร้อมพาเยี่ยมชนอาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม

  Read More »

  งานสัมมนาเชิงวิชาการ ปีการศึกษา 2565 เคล็ด (ไม่) ลับ การทำธุรกิจแบบง่ายๆ แต่ได้เงิน

  จำนวนผู้ชม 26 ข่าวกิจกรรม งานสัมมนาเชิงวิชาการ ปีการศึกษา 2565 เคล็ด (ไม่) ลับ การทำธุรกิจแบบง่ายๆ แต่ได้เงิน                   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖๖ อาจารย์

  Read More »

  นำเสนอโครงงานประกอบการชุมชนของ นศ.ป.ตรี รุ่น 63

  จำนวนผู้ชม 26 ข่าวกิจกรรม “นำเสนอโครงงานประกอบการชุมชนของ นศ.ป.ตรี รุ่น 63 ”                 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน จัดกิจกรรมนำเสนอโครงงานประกอบการชุมชนของนักศึกษา ป.ตรี รุ่น

  Read More »

  นำเสนอโครงงานประกอบการชุมชน ของนศ.ป.ตรี รุ่น 63

  วิดีโอประชาสัมพันธ์

  รายการหนังสือ/สื่อโสตทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์

  หนังสือภาษาไทย
  0
  หนังสือภาษาอังกฤษ
  0
  โครงงานนักศึกษา
  0
  วิทยานิพนธ์
  0
  E-book ในองค์กร
  0
  E-book Hibrary
  0

  ติดต่อเรา

  สำนักหอสมุดและสารสนเทศ

              นายวิเชียร วชิรเสรีชัย

       งาน: งานพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล
   อาคาร: หอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม
   สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
   ที่อยู่: ๑๓/๒ หมู่ ๑ ต. บางคนที อ. บางคนที จ. สมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐
   โทรศัพท์: ๐๓๔-๗๕๗-๔๕๒-๔ ต่อ ๑๐๓

   E-mail: wichenv@life.ac.th, elib@life.ac.th

   เว็บไซต์: www.life.ac.th, https://elib.life.ac.th/