Tue. Jun 18th, 2024

    Month: August 2023

    ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

    จำนวนผู้ชม 15 ข่าวกิจกรรม “ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมและดูงานสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การนี้ รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและแนะนำสถาบันฯ…

    ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

    จำนวนผู้ชม 27 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน และระดับปริญญาโท…