Tue. May 28th, 2024

  Category: ข่าว/กิจกรรม

  ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก ศรช. บ้านเขาดิน และ ศรช. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

  จำนวนผู้ชม 31 ข่าวกิจกรรม ต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก ศรช. บ้านเขาดิน และ ศรช. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. อาจารย์ประเสริฐ…

  สาธิตการใช้งานระบบ Hibrary

  จำนวนผู้ชม 25 ข่าวกิจกรรม สาธิตการใช้งานระบบ Hibrary สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ได้จัดให้มี การสาธิตใช้งานระบบ Hibrary ให้กับผู้บริหาร อาจารย์…

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

  จำนวนผู้ชม 15 ข่าวกิจกรรม “ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมและดูงานสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การนี้ รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและแนะนำสถาบันฯ…

  ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

  จำนวนผู้ชม 27 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตศึกษา ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน และระดับปริญญาโท…

  งานสัมมนาเชิงวิชาการ ปีการศึกษา 2565 เคล็ด (ไม่) ลับ การทำธุรกิจแบบง่ายๆ แต่ได้เงิน

  จำนวนผู้ชม 25 ข่าวกิจกรรม งานสัมมนาเชิงวิชาการ ปีการศึกษา 2565 เคล็ด (ไม่) ลับ การทำธุรกิจแบบง่ายๆ แต่ได้เงิน                  …

  สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

  จำนวนผู้ชม 17 สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ. 2566-2570”                        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน…

  ค่ายพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง นารีนครา

  จำนวนผู้ชม 21 ข่าวกิจกรรม ค่ายพระราชนิพนธ์แปล เรื่อง นารีนครา วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                เมื่อวันเสาร์ที่…

  ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  จำนวนผู้ชม 31 ข่าวกิจกรรม ถวามพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน               สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม…

  “รูปแบบการจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)”

  จำนวนผู้ชม 34 ข่าวกิจกรรม “รูปแบบการจัดการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)” สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                  เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา…