Mon. Jun 17th, 2024

    Month: April 2023

    สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

    จำนวนผู้ชม 17 สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคีเครือข่ายและบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ. 2566-2570”                        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน…