Tue. Jun 18th, 2024

  Category: ข่าว/กิจกรรม

  วิดีโอใหม่ : บรรยายพิเศษ พลวัตโลก การขับเคลื่อนโลกด้วยวาทกรรม

  จำนวนผู้ชม 41                พลวัตโลก การขับเคลื่อนโลกด้วยวาทกรรม บรรยายโดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรวมระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย…

  กิจกรรมเรียนรวม

  จำนวนผู้ชม 20                เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเรียนรวมระหว่างสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ของนักศึกษารุ่นปี ๒๕๖๓ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ณ…

  การฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจชุมชนและการวางแผนการเงิน

  จำนวนผู้ชม 46             เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีการฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจชุมชนและการวางแผนการเงิน ณ ชั้น ๒ ห้องประชุมประยงค์ รณรงค์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที…

  งานรวมพลังเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน

  จำนวนผู้ชม 36          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานรวมพลังเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ …

  คลินิกวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

  จำนวนผู้ชม 39 คลินิกวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา            เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. อาจารย์ ดร.สามารถ  จันทร์สูรย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์…

  แนะนำ E-book ใหม่

  จำนวนผู้ชม 23 เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ คลิกเพื่ออ่าน              สำนักหอสมุดและสารสนเทศได้รับมอบไฟล์เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเพื่อนำเข้าเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุดดิจิทัล จากศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐(ฉบับย่อ) สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ สรุุปสาระสำคัญของแผนการปฎิรูปประเทศ…

  โครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย

  จำนวนผู้ชม 9 โครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย            เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย โดยให้การต้อนรับจาก…