Tue. Jul 16th, 2024

  Month: September 2020

  คลินิกวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

  จำนวนผู้ชม 39 คลินิกวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา            เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. อาจารย์ ดร.สามารถ  จันทร์สูรย์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์…

  แนะนำ E-book ใหม่

  จำนวนผู้ชม 23 เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ คลิกเพื่ออ่าน              สำนักหอสมุดและสารสนเทศได้รับมอบไฟล์เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเพื่อนำเข้าเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุดดิจิทัล จากศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ดังนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐(ฉบับย่อ) สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ สรุุปสาระสำคัญของแผนการปฎิรูปประเทศ…

  โครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย

  จำนวนผู้ชม 9 โครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย            เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย โดยให้การต้อนรับจาก…