Tue. Jul 16th, 2024

  Category: ข่าว/กิจกรรม

  จัดสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท แบบ online ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

  จำนวนผู้ชม 13 สำนักบัณฑิตศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ แบบ online ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต           เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐…

  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุดและสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (๕)

  จำนวนผู้ชม 32            เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุดและสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (๕) โดยมี รองศาสตราจารย์…

  สอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท

  จำนวนผู้ชม 25 ข่าวกิจกรรม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐…

  รับบริจาคหนังสือและขนย้ายหนังสือ

  จำนวนผู้ชม 220 เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ เดินทางไปรับบริจาคหนังสือและขนย้ายหนังสือ ตำราเรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาชนบท….

  การขับเคลื่อนงานวิจัยเรื่องเกลือ

  จำนวนผู้ชม 28 เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์เทพพิสุทธิ์ ประจิตร นำทีมวิจัย ที่ประกอบด้วยอาจารย์ชมพูนุท แย้มสรวล และอาจารย์นัชชาพร ชวนใช้ หารือการขับเคลื่อนงานวิจัยเรื่องเกลือ ณ ชั้น ๒…

  คำกล่าวอวยพรจากท่าน อธิการบดี ปีการศึกษา 2/2563

  จำนวนผู้ชม 56 ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวคำอวยพรปีใหม่ นักศึกษาและคณาจารย์ปีการศึกษา 2/2563     คลิกชมวิดีโอ  

  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 20 มกราคม พ.ศ. 2564

  จำนวนผู้ชม 27 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ (ศศ.ม.) M.A. (Integrated Local Development) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน