Tue. May 28th, 2024

  E-book วิชา สันติศึกษา

  รหัสวิชา GE634108

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 3/2563

  งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  สาระสังเขป: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธีในการศึกษานี้ได้ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม มีการจัดกลุ่ม แยกประเภท เรียบเรียงสรุปสาระสำคัญ และวิเคราะห์เนื้อหา มีการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ความขัดแย้ง สันติวิธี หลักคิดของสันติวิธี และรูปแบบการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี

  บรรณานุกรม: บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และเหมือนขวัญ เรณุมาศ. (2560). สันติวิธี : การจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 5(2), 1-16

  สาระสังเขป: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดเรื่องสันติวิธี และเพื่อศึกษาการใช้สันติวิธีกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม โดยใช้การศึกษาจากเอกสาร หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า สันติวิธีเป็นวิธีการจัดการกับความขัดแย้งที่เน้นความสงบ ไม่รุนแรง ส่วนความขัดแย้งทางสังคมคือเหตุความไม่สงบอันมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ชั้นทางสังคมเชื้อชาติ กลุ่มชน เพศ และอายุ

  บรรณานุกรม: พระโสภา ธมฺมทีโป. (2563). สันติวิธีกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคม. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร, 3(1). 1-9.

  สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ สันติวิธี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความขัดแย้ง วิธีจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี การบริหารความขัดแย้ง ยุติธรรมชุมชนกับการจัดการความขัดแย้ง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการจัดการความขัดแย้ง การสร้างความปรองดองและสันติภาพในสังคม และการพัฒนาตนเองให้มี ความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

  บรรณานุกรม: สุวัฒ ดวงแสนผุด. (๒๕๕๕). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา การยุติความขัดแย้งด้วยสันติวิธี. อุดรธานี: ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

  สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสือสารด้วยความกรุณา เป้าหมายของ NVC องค์ประกอบ ๔ ประการของ NVC ภาษาแบบ “หมาป่า” และ “ยีราฟ” การไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้วย NVC

  บรรณานุกรม: โครงการพัฒนาภาวการณ์นำด้วยพุทธกระบวนทัศน์. (2562). การสื่อสารด้วยความกรุณา. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป.

  สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและผลการดำเนินงาน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยอาศัยกรอบแนวคิดการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ในชุมชนเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์

  บรรณานุกรม: สิทธิโชค ลางคุลานนท์ และคนอื่น. (2563). การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ภายใต้แนวคิดยุติธรรมชุมชน : กรณีศึกษาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารการเมืองการปกครอง, 10(1), 52-73

  สาระสังเขป: พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

  บรรณานุกรม: พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒. (2562, ๒๒ พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 (ตอนที่ 67 ก), หน้า 1-21.

  สาระสังเขป: เอกสารชุดนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักและกระบวนการสันติวิธี ความหมาย คุณค่า จุดมุ่งหมาย หลักคิดของสันติวิธี และรูปแบบการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี

  บรรณานุกรม: เทพพิสุทธิ์ ประจิตรา. (2564). เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา สันติศึกษา (หน่วย 1). สมุทรสงคราม : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. (ไม่ได้ตีพิมพ์).

  สาระสังเขป: เอกสารชุดนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความขัดแย้งโดยอาศัยหลักศาสนธรรมตามแนวทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความขัดแย้งโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความขัดแย้งโดยอาศัยกฎหมาย

  บรรณานุกรม: เทพพิสุทธิ์ ประจิตรา. (2564). เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา สันติศึกษา (หน่วย 2). สมุทรสงคราม : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. (ไม่ได้ตีพิมพ์).

  สาระสังเขป: พาวเวอร์พอยต์ชุดนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักและกระบวนการสันติวิธี ความหมาย คุณค่า จุดมุ่งหมาย หลักคิดของสันติวิธี และรูปแบบการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี

  บรรณานุกรม: เทพพิสุทธิ์ ประจิตรา. (2564). พาวเวอร์พอยต์ หน่วย 1 วิชาสันติศึกษา. สมุทรสงคราม : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. (ไม่ได้ตีพิมพ์).

  สาระสังเขป: พาวเวอร์พอยต์ชุดนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความขัดแย้งโดยอาศัยหลักศาสนธรรมตามแนวทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความขัดแย้งโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความขัดแย้งโดยอาศัยกฎหมาย

  บรรณานุกรม: เทพพิสุทธิ์ ประจิตรา. (2564). พาวเวอร์พอยต์ หน่วย 2 วิชาสันติศึกษา. สมุทรสงคราม : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. (ไม่ได้ตีพิมพ์).

  สาระสังเขป: เอกสารชุดนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักและกระบวนการสันติวิธี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความขัดแย้งโดยอาศัยหลักศาสนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมาย องค์กรและกลไกในกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและบทเรียนทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอผลการศึกษาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรธุรกิจ

  บรรณานุกรม: เทพพิสุทธิ์ ประจิตร และวิเชียร วชิรเสรีชัย. (2564). เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา สันติศึกษา. สมุทรสงคราม : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. (ไม่ได้ตีพิมพ์).

  สาระสังเขป: พาวเวอร์พอยต์ ชุดนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักและกระบวนการสันติวิธี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความขัดแย้งโดยอาศัยหลักศาสนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมาย องค์กรและกลไกในกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและบทเรียนทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอผลการศึกษาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรธุรกิจ

  บรรณานุกรม: เทพพิสุทธิ์ ประจิตร และวิเชียร วชิรเสรีชัย. (2564). พาวเวอร์พอยต์ วิชา สันติศึกษา. สมุทรสงคราม : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. (ไม่ได้ตีพิมพ์).

  สาระสังเขป: เอกสารชุดนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักและกระบวนการสันติวิธี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความขัดแย้งโดยอาศัยหลักศาสนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมาย องค์กรและกลไกในกระบวนการยุติธรรม การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและบทเรียนทั้งในและต่างประเทศ นำเสนอผลการศึกษาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรธุรกิจ

  บรรณานุกรม: เทพพิสุทธิ์ ประจิตร และวิเชียร วชิรเสรีชัย. (2564). เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา สันติศึกษา. สมุทรสงคราม : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. (ไม่ได้ตีพิมพ์).