จำนวนผู้ชม 9

โครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย

           เมื่อวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย โดยให้การต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน คณะอาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ

           อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน กล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการ-วิจัย ชี้แจงถึงโครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย ที่จัดขึ้นโดย สำนักวิชาการและวิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ

สถาบันฯ มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานวิจัยมากขึ้น เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองด้านวิชาการและการวิจัย และให้บุคลากรของสถาบันฯ สามารถทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ลงในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานสุขภาวะชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที หลักการการพัฒนา TCNAP และ RECAP ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และแนวทางการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนอำเภอบางคนที

          ทั้งนี้ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน มีความยินดีและพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ เพื่อให้ชุมชน สังคม เกิดการเรียนรู้และพัฒนา นำไปสู่ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

……………………………………………

                         วิดีโอเล่าประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ที่ตนเองดูแลจนประสบผลสำเร็จ
 
“การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนอำเภอบางคนที”
โดย เรณู เล็กนิมิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที โครงการเสวนาวิชาการ-วิจัย วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
 

วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

นิพนธ์ ทุ่มนุ่ม (ถ่ายภาพ)