Tue. Jun 18th, 2024

  E-book วิชา ภาวะผู้นำกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ รหัสวิชา CE634306

  p1

  ผู้นำ : ในยุคการเปลี่ยนแปลง

  สาระสังเขป: บทความวิชาการนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้นำในยุคนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ บรรณานุกรม: สุพัตรา วัชรเกตุ. (2557). ผู้นำ : ในยุคการเปลี่ยนแปลง. วารสารพยาบาลทหารบก. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.). 2557. 44-49 แหล่งที่มา: สุพัตรา วัชรเกตุ

  p2

  ภาวะผู้นำ: คุณสมบัติสำคัญของผู้ประกอบการ

  สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ภาวะผู้นำกับคุณสมบัติสำคัญที่ผู้ประกอบการทุกค้นต้องมี ถือเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องมีติดตัว ฯลฯ บรรณานุกรม: นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์. (2553). ภาวะผู้นำ: คุณสมบัติสำคัญของผู้ประกอบการ. Executive Journal .54-59 แหล่งที่มา: Executive Journal

  ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ในบริบทการนำการเปลี่ยนแปลง

  สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ในบริบทการนำการเปลี่ยนแปลง มีความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความสำเร็จภายใต้แรงพลักดันของกระแสโลกาภิวัตน์ ฯลฯ บรรณานุกรม: รักเกียรติ หงส์ทอง และธนพงษ์ อุดมทรัพย์. (2559). ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ในบริบทการนำการเปลี่ยนแปลง. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559. 73-87. แหล่งที่มา: วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์

  ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์

  สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารในมุมมองของนิสิตสาขาการจัดการเชิงพุทธนี้เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาททางภาวะผู้นำที่อิทธิพลต่อผู้ใตบังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ บรรณานุกรม: พระสมพล ยสชาโต และพระศิริวัฒน์ ปิยสีโล. (2563). ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์. Vol,1 no.1 January-March 2020. สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. แหล่งที่มา: สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

  ภาวะผู้นำกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำเรื่องของธรรมาภิบาล และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ บรรณานุกรม: สุเมธ แสงนิ่มนวล. (2552). ภาวะผู้นำกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : ส เจริญ การพิมพ์. หล่งที่มา: สถาบันพระปกเกล้า