Tue. Jun 18th, 2024

  E-book วิชา การพัฒนาเครือข่ายและระบบเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นพึ่งตนเอง

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 2/2562 กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น (สุโขทัย)

  ชื่อหนังสือ: คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชา องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการก่อเกิด รูปแบบ ความสำคัญ พัฒนาการ กระบวนวิธีจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง รวมทั้งการวิเคราะห์องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน

  บรรณานุกรม: จำนงค์ แรกพินิจ และประภาส สุทธิอาคาร. (2551). องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน 1. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

  ชื่อหนังสือ: สัมมนาการจัดการเครือข่ายชุมชน

  สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบในการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชน แนวคิด กระบวนการ วิธีการและการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ธีรัศมิ์ พูลนวล, จำนงค์ แรกพินิจ และประภาส สุทธิอาคาร. (2548). กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.

  ชื่อหนังสือ: การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งภาค 1 และภาค 2 ว่าด้วยเรื่องทางตันของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เมื่อโลกมีการพัฒนา จะพัฒนาอย่างไร จึงกลายเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน จะทำอย่างไร ในเมื่อสิ่งที่พาตัวมาเจอปัญหาก็คือสิ่งที่พาตัวมาสู่ความเจริญ การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกมากกับการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืนของคน

   

  บรรณานุกรม: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2538). การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development). (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

  ชื่อหนังสือ: การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งภาค 1 และภาค 2 ว่าด้วยเรื่องทางตันของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เมื่อโลกมีการพัฒนา จะพัฒนาอย่างไร จึงกลายเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน จะทำอย่างไร ในเมื่อสิ่งที่พาตัวมาเจอปัญหาก็คือสิ่งที่พาตัวมาสู่ความเจริญ การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกมากกับการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืนของคน

   

  บรรณานุกรม: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2538). การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development). (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

  ชื่อหนังสือ: การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา

  สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความหมาย การสร้างเครือข่าย ความจำเป็นที่ต้องมีเครือข่าย รูปแบบของเครือข่าย ประโยชน์ของเครือข่าย ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์. (2542). การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.)

  ชื่อหนังสือ: คนไทยแห่งอนาคต

  สาระสังเขป: วารสารเศรษฐกิจและสังคม เล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมคนไทยสำหรับโลกยุคใหม่ คุณภาพคนไทย จุดเปลี่ยนสำคัญในอนาคต สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่

  บรรณานุกรม: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). คนไทยแห่งอนาคต, วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 56(2),

  แหล่งที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  ชื่อหนังสือ: เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงความรู้จากประสบการณ์ของนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสในวาระต่างๆ เป็นกรอบแนวทางในการนำเสนอเรื่องราว เพื่อแนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ได้ขยายความและยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

   

  บรรณานุกรม: อำพล เสนาณรงค์. (2558). เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)