Sun. Oct 1st, 2023

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 รุ่น 1/2563

สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

วิชา การจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รหัสวิชา CE634204

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของสารสนเทศ

สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้มี 5 หน่วยเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจการจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาในยุคปัจจุบันและอนาคตพัฒนาวิธีคิดในการสร้างสรรค์ธุรกิจ สู่โครงงานประกอบการชุมชนของตนเอง

บรรณานุกรมศุภการ สิริไพศาล, อภิชาตมหาราชเสนา และวิเชียร วชิรเสรีชัย. (2564). เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์. สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

แหล่งที่มา: คณะศิลปศาสตร์สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

สาระสังเขป: บทความวิชาการเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์เข้ามาเป็นกลไกในการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนไทยสู่การเป็น “องค์กรสร้างสรรค์”

บรรณานุกรม: กนกวราพวงประยงค์. (2561).บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนไทย.วารสารพัฒนศาสตร์, 1(1), 220-252.

สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของการพัฒนาประเทศ ความสำคัญที่เศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องพึ่งพาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

บรรณานุกรม: พิริยะ ผลพิรุฬห์. (2556). เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ สถาบันพัฒนศาสตร์, 7(1),

สาระสังเขป: งานวิจัยเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการการส่งเสริมเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนของจังหวัดนครนายกตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

บรรณานุกรม: ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ และสัมพันธ์ พลภักดิ์. (2561). การบริหารจัดการการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนของจังหวัดนครนายกตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 11(2), 441-455.

สาระสังเขป: บทความเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันสินค้าและบริการ

บรรณานุกรม: ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์. (2556). เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับวัฒนธรรมไทย, วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 3(5), 1-13.

สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับไปสู่ Value-Based Economy ช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท การเน้นการขับเคลื่อนในองค์รวม เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากจุดตั้งต้นที่หลากหลาย

บรรณานุกรม: ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ. (ม.ป.ป.). การจัดการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับไปสู่ Value-Based Economy. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สาระสังเขป: MAGAZINE เล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม พัฒนาแนวทาใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและความคิด ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ

บรรณานุกรม: สถาบันวิทยาการจัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด. (2562). เศรษฐกิจสร้างสรรค์. TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE, 23 แหล่งที่มา:

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อวันใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ เจาะประเด็นความเหลื่อมล้ำ เพื่อการพัฒนาการอย่างเท่าเทียม การเติบโตแบบ เขียวๆ สร้างเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืน ยกระดับบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย

บรรณานุกรม: ฤตินันท์ โกมุทสกุณี. (2557). เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อวันใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเข้าสู่กับดักรายได้ปานกลาง ประเทศไทยกับการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง คุณูปการทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

บรรณานุกรม: มนฑิณี ยงวิกุล และคนอื่น. (2560). เศรษฐกิจสร้างสรรค์และกับดักรายได้ปานกลาง. กรุงเทพฯ : TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

สาระสังเขป: งานวิจัยเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศ ในประเทศไทย และรูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคาม

บรรณานุกรม: พระมหาไสว สิริปญฺโญ และคนอื่น. (2562). ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม. วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย, 2(3). 71-85.

สาระสังเขป: แผนปฏิบัติการเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคสำคัญของโลก ในประเทศไทย ระบบนิเวศเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ฯลฯ

บรรณานุกรม: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน). (2563). : แผนปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563-2565. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.