Tue. Jun 18th, 2024

  วิชา การจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รหัสวิชา CE634204

  ขอขอบคุณแหล่งที่มาของสารสนเทศ

  สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้มี 5 หน่วยเรียนรู้มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจการจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาในยุคปัจจุบันและอนาคตพัฒนาวิธีคิดในการสร้างสรรค์ธุรกิจ สู่โครงงานประกอบการชุมชนของตนเอง

  บรรณานุกรมศุภการ สิริไพศาล, อภิชาตมหาราชเสนา และวิเชียร วชิรเสรีชัย. (2564). เอกสารประกอบการสอน วิชาการจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์. สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

  แหล่งที่มา: คณะศิลปศาสตร์สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

  สาระสังเขป: บทความวิชาการเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์เข้ามาเป็นกลไกในการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนไทยสู่การเป็น “องค์กรสร้างสรรค์”

  บรรณานุกรม: กนกวราพวงประยงค์. (2561).บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนไทย.วารสารพัฒนศาสตร์, 1(1), 220-252.

  สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของการพัฒนาประเทศ ความสำคัญที่เศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องพึ่งพาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: พิริยะ ผลพิรุฬห์. (2556). เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ สถาบันพัฒนศาสตร์, 7(1),

  สาระสังเขป: งานวิจัยเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการการส่งเสริมเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนของจังหวัดนครนายกตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ และสัมพันธ์ พลภักดิ์. (2561). การบริหารจัดการการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนของจังหวัดนครนายกตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 11(2), 441-455.

  สาระสังเขป: บทความเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและผลักดันสินค้าและบริการ

  บรรณานุกรม: ระพีพรรณ ภู่ผกาพันธ์พงษ์ ตัณฑรัตน์. (2556). เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับวัฒนธรรมไทย, วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 3(5), 1-13.

  สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับไปสู่ Value-Based Economy ช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท การเน้นการขับเคลื่อนในองค์รวม เศรษฐกิจสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากจุดตั้งต้นที่หลากหลาย

  บรรณานุกรม: ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ. (ม.ป.ป.). การจัดการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับไปสู่ Value-Based Economy. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  สาระสังเขป: MAGAZINE เล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม พัฒนาแนวทาใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและความคิด ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ

  บรรณานุกรม: สถาบันวิทยาการจัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด. (2562). เศรษฐกิจสร้างสรรค์. TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE, 23 แหล่งที่มา:

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อวันใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ เจาะประเด็นความเหลื่อมล้ำ เพื่อการพัฒนาการอย่างเท่าเทียม การเติบโตแบบ เขียวๆ สร้างเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืน ยกระดับบริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย

  บรรณานุกรม: ฤตินันท์ โกมุทสกุณี. (2557). เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อวันใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์. กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเข้าสู่กับดักรายได้ปานกลาง ประเทศไทยกับการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง คุณูปการทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

  บรรณานุกรม: มนฑิณี ยงวิกุล และคนอื่น. (2560). เศรษฐกิจสร้างสรรค์และกับดักรายได้ปานกลาง. กรุงเทพฯ : TCDC ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.

  สาระสังเขป: งานวิจัยเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของต่างประเทศ ในประเทศไทย และรูปแบบเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดมหาสารคาม

  บรรณานุกรม: พระมหาไสว สิริปญฺโญ และคนอื่น. (2562). ศึกษาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม. วารสารรามคำแหง ฉบับบัณฑิตวิทยาลัย, 2(3). 71-85.

  สาระสังเขป: แผนปฏิบัติการเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภูมิภาคสำคัญของโลก ในประเทศไทย ระบบนิเวศเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน). (2563). : แผนปฏิบัติการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563-2565. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

  สาระสังเขป: ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชนรวบรวมความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  บรรณานุกรม: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับประชาชน. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

  สาระสังเขป : แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทำขึ้นช่วงเวลาการปฏิรูปประเทศท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยน้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งผลให้พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน

  บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.)

  แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

  สาระสังเขป: นิตยสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมดาวรุ่งแห่งศตวรรษ ความบันเทิงสมัยใหม่มีผลต่อสมองของเราอย่างไร? รวมมิตรตัวเลขเศรษฐกิจบันเทิง นวัตกรรมความบันเทิงยุคใหม่ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). (2560). นิตยสารพัฒนาความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ. เดอะ โนวเลจ, 1(4). เมษายน-พฤษภาคม 2560

  แหล่งที่มา: สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

  สาระสังเขป: แมกกาซีนฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อนวัตกรรม ค้นหาคุณค่าที่ลูกค้าต้องการด้วย value map บล็อกเชนสำหรับเกษตรกรรม ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สุรเดช จองวรรณศิริ (บรรณาธิการบริหาร). (2562). โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เพื่อความยั่งยืน. TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE, 24 กันยายน 2562

  แหล่งที่มา: TRIS ACADEMY CLUB MAGAZINE

  สาระสังเขป : นิตยสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสร้างสรรค์ทำแล้วรวย วิถีสตาร์ทอัพแห่งวงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบจับต้องได้ เที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมชุมชนและใส่ใจธรรมชาติ ภูมิปัญญาสร้างรายได้ ฯลฯ

  บรรณานุกรม : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA). (2561). นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย โดย CEA 91(12), กันยายน 2561.

  แหล่งที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)