Sun. Jun 23rd, 2024

  E-book วิชา การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตและชุมชนที่ยั่งยืน (รุ่น 61)

  E-book วิชา การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตและชุมชนที่ยั่งยืน (รุ่น 61)

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 3/2563

  งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของชุมชน เป้าหมายการจัดการความรู้ ประเภทของความรู้ ทักษะและเทคนิคเพื่อการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน. (2559). กรุงเทพฯ : สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน.

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวความคิด หลักการ ทฤษฎี การจัดการความรู้ เครื่องมือ วิธีการ ขั้นตอน การถอดองค์ความรู้ ปัญหาที่พบ สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ องค์ประกอบและเงื่อนไขความสำเร็จ และตัวอย่างการถอดองค์ความรู้

  บรรณานุกรม: วีระ นิจไตรรัตน์. (2553). คู่มือการถอดองค์ความรู้ชุมชน. กรุงเทพฯ : ปตท.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เกษตรอินทรีย์ที่แหลงโหนด ข้าวอินทรีย์ดินภูเขาไฟ บนวิถีธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สุวัฒน์ คงแป้น และคนอื่น (เรียบเรียง). (ม.ป.ป.). เรื่องเล่าจากพื้นที่สร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับพลังคนรุ่นใหม่ นำสังคมไทยสู่การเปลี่ยนแปลง ก้าวย่าง มุ่งมั่น พัฒนา และเรื่องเล่า คนหัวใจคืนถิ่น

  บรรณานุกรม: สุธิดา บัวสุขเกษม และคนอื่น (บรรณาธิการ). (ม.ป.ป.). หัวใจคืนถิ่น ประสบการณ์พลังคนรุ่นใหม่ หัวใจคืนถิ่นและก้าวย่างการพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับองค์กรชุมชนภาคอีสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปี 2560 โดยแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดสนุก กลุ่มจังหวัดวัฒนธรรมภาษาภูผา กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ฯลฯประโยชน์ และช่วยเป็นแรงบันดาลใจ

  บรรณานุกรม: วัชรา สงมา และคนอื่น (บรรณาธิการ). (2560). องค์กรชุมชนภาคอีสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปี 2560. ขอนแก่น : บจ.อีสานบิซ.

  สาระสังเขป: เอกสารสอนชุดนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประเภทของความรู้ ที่ประกอบด้วย ความรู้ชัดแจ้ง และความรู้ซ่อนเร้น ความรู้ชุมชนท้องถิ่นเป็นองค์รวม ฯลฯบันดาลใจ

  บรรณานุกรม: จำนงค์ แรกพินิจ. (2564). ความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาที่ยั่งยืน. สมุทรสงคราม: คณะศิลปะศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน. (พาวเวอร์พอยต์)..