Tue. May 28th, 2024

  Category: แนะนำหนังสือใหม่

  หนังสือแนะนำ ประจำเดือนตุลาคม 2564

  จำนวนผู้ชม 207 หนังสือแนะนำ ***ขอขอบคุณแหล่งที่มาของหนังสือ/เอกสาร ในรูปแบบ E-book – PDF*** ชื่อหนังสือ: ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักความโปร่งใส การสร้างและการวัดความโปร่งใสของหน่วยงานสาธารณะ โดยใช้ตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่ ที่คาดว่าเหมาะสมกับองค์การสาธารณะไทยได้จริง ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัดหลัก บรรณานุกรม: อัมพร…

  คู่มือเขียนแผนธุรกิจ-ภาคธุรกิจบริการ

  จำนวนผู้ชม 235 ชื่อหนังสือ: คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจบริการ สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ถูกต้อง ตามมาตรฐาน เพื่อที่ผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถนำไปใช้ในการเขียนแผนธุรกิจได้ด้วยตนเอง ในการขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน บรรณานุกรม: รัชกฤช คล่องพยาบาล. (2553). คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจบริการ. พิมพ์ครั้งที่…

  คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ – ธุรกิจการค้า

  จำนวนผู้ชม 235 ชื่อหนังสือ: คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ – ธุรกิจการค้า สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อที่ผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถนำไปใช้ในการเขียนแผนธุรกิจได้ด้วยตนเอง ในการขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน บรรณานุกรม: รัชกฤช คล่องพยาบาล. (2553). คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการค้า.…

  คู่มือเขียนแผนธุรกิจ-ภาคการผลิต

  จำนวนผู้ชม 160   ชื่อหนังสือ: คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการผลิต สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อที่ผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถนำไปใช้ในการเขียนแผนธุรกิจได้ด้วยตนเอง ในการขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน บรรณานุกรม: รัชกฤช คล่องพยาบาล. (2553). คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการผลิต. พิมพ์ครั้งที่…

  AI เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ

  จำนวนผู้ชม 144 ชื่อหนังสือ:            AI เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ สาระสังเขป:         หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยีของโลก ประโยชน์ของ AI ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI…

  ผนึกกำลังสร้างสรรค์งานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

  จำนวนผู้ชม 10 ชื่อหนังสือ:      ผนึกกำลังสร้างสรรค์งานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน สาระสังเขป:    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาแบบมุ่งเน้นพื้นที่ จุดเปลี่ยนการพัฒนาในประเทศไทย ผนึกกำลังสร้างสรรค์งานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคเอกชน บรรณานุกรม:   …

  ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ-สร้างคุณภาพประชาธิปไตย

  จำนวนผู้ชม 16 เปิดอ่าน ชื่อหนังสือ:     ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้จากการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย มุมมองและประสบการณ์จากต่างประเทศ ความเหลื่อมล้ำในโครงสร้างอำนาจรัฐสู่สังคมสมานุภาพ สร้างเสถียรภาพประชาธิปไตยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง…

  ดัชนีชี้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2563

  จำนวนผู้ชม 24 เปิดอ่าน ชื่อหนังสือ:       ดัชนีชี้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2563 สาระสังเขป:     หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย การนำเสนอผลการเปรียบเทียบอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงด้านนวัตกรรมของประเทศไทยกับนานาชาติ เนื้อหาประกอบด้วย 1) การจัดอันดับความสามารถในการแข่งข้นของประเทศ 2) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 3) บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม 4)…

  ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม

  จำนวนผู้ชม 391 ชื่อหนังสือ:  ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ภารกิจส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อชุมชนท้องถิ่นและพื้นที่ภายใต้ระบบนวัตกรรมชุมชนพบว่า มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมชุมชนเนื่องด้วยลงทุนนัดเดียวได้ผลตอบแทนสี่ประการ กล่าวคือ การสนับสนุนให้นักวิจัยนำผลงานวิจัยออกจากห้องทดลองสู่ภาคสนามเพื่อสร้างต้นแบบองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงต่อยอดเพื่อขยายผลไปจนถึงการใช้ประโยชน์จริง ในเชิงนโยบาย เชิงเศรษฐกิจชุมชน และเชิงชุมชนสังคม จนทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจ…

  Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม

  จำนวนผู้ชม 21 ชื่อหนังสือ:  Open NSTDA ประตูสู่นวัตกรรม สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างเสริมการวิจัย พัฒนาออกแบบและวิศวกรรม พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น การบริการสำหรับภาคเอกชน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรสมัยใหม่…