Tue. May 28th, 2024

  หนังสือแนะนำ

  ***ขอขอบคุณแหล่งที่มาของหนังสือ/เอกสาร ในรูปแบบ E-book - PDF***

  ชื่อหนังสือ: ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักความโปร่งใส การสร้างและการวัดความโปร่งใสของหน่วยงานสาธารณะ โดยใช้ตัวชี้วัดความโปร่งใสใหม่ ที่คาดว่าเหมาะสมกับองค์การสาธารณะไทยได้จริง ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัดหลัก

  บรรณานุกรม: อัมพร ธำรงลักษณ์. (2565). ตัวชี้วัดหลักความโปร่งใส. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  แหล่งที่มา: สถาบันพระปกเกล้า https://bit.ly/3CHpJpf

  ชื่อหนังสือ: ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักคุณธรรมและจริยธรรม จากการสำรวจแนวทางปฏิบัติจากต่างประเทศ นำมาเป็นฐานคิดในการพัฒนาให้ได้ดัชนีชี้วัดความมีคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบหลักธรรมาภิบาลอื่น ๆ ให้สามารถใช้ประเมินกับส่วนราชการไทยที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคมโลก

  บรรณานุกรม: อัมพร ธำรงลักษณ์. (2565). ตัวชี้วัดหลักคุณธรรม. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  แหล่งที่มา: สถาบันพระปกเกล้า https://bit.ly/3s4Augw

  ชื่อหนังสือ: ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักความคุ้มค่า หลักธรรมาภิบาลของไทยและระดับสากล แนวคิด ทฤษฎี หลักการของความคุ้มค่า และตัวชี้วัดความคุ้มค่า

  บรรณานุกรม: มานวิภา อินทรทัต. (2565). ตัวชี้วัดหลักความคุ้มค่า. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  แหล่งที่มา: สถาบันพระปกเกล้า https://bit.ly/3N3IEzB

  ชื่อหนังสือ: ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความหายและลักษณะของการมีส่วนร่วม หลักการสำคัญของการมีส่วนร่วม และระดับขั้นของการมีส่วนร่วม รูปแบบของการมีส่วนร่ม การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการบริการสาธารณะ ผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดการตัวชี้วัด

  บรรณานุกรม: ถวิลวดี บุรีกุล. (2565). ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  ชื่อหนังสือ: ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมในฐานะ “เกณฑ์” ในการจำกัดอำนาจรัฐ หลักตินิธรรมในฐานระเป็นหลักการย่อมของ “หลักธรรมาภิบาล” หลักการย่อยของ “หลักธรรมาภิบาล” กับองค์กรฝ่ายปรกครองหรือองค์กรที่จัดทำบริการสาธารณะ และองค์ประกอบขอบหลักนิติธรรม

  บรรณานุกรม: บรรเจิด สิงคะเนติ. (2565). ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  แหล่งที่มา: สถาบันพระปกเกล้า https://bit.ly/3f3ahMy

  ชื่อหนังสือ: ตัวชี้วัดหลักสำนึกรับผิดชอบ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักสำนึกรับผิดชอบสำหรับหน่วยงานภาครัฐในประเด็น ประเภทของสำนึกรับผิดชอบ กลำกของสำนึกรับผิดชอบ สำนึกรับผิดชอบกับการปฏิรูประบบราชการของไทย ช่วงทศวรรษ 1980s และ 1990s บทบาทของภาคประชาชนในการสร้างสำนึกรับผิดชอบสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  บรรณานุกรม: พัชรี สิโรรส. (2565). ตัวชี้วัดหลักสำนึกรับผิดชอบ. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  แหล่งที่มา: สถาบันพระปกเกล้า https://bit.ly/3N6XPrC

  ชื่อหนังสือ:  ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลทั้งในและต่างประเทศ เป็นข้อมูลพื้นฐานในเรื่องธรรมาภิบาล การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลอันสอดคล้องกับกฎหมายไทย การสนร้างเครื่องมือเพื่อช่วยในการนำมาทดสอบประเมินความีธรรมาภิบาลที่สามารถใช้ได้จริงในระดับองค์กร

  บรรณานุกรม: พัชรี สิโรรส บรรเจิด สิงคะเนติ ถวิลวดี บุรีกุล และคนอื่น. (2565). ตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.

  แหล่งที่มา: สถาบันพระปกเกล้า https://bit.ly/3eZTeuG

  ชื่อหนังสือ: คู่มือการเขียนรายงานการพัฒนาชีวิต ๑ – ๕

  สาระสังเขป: คู่มือการเขียนรายงานการพัฒนาชีวิต ๑-๕ เป็นกรอบการเขียนและนำเสนอโครงงาน ความก้าวหน้าของโครงงาน และผลดำเนินการโฑครงงานประกอบการชุมชน ที่อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานจะได้นำไปใช้ในการเรียนการอสน และให้คำแนะนำแก่นักศึกษาได้ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ

  บรรณานุกรม:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต. (2565). คู่มือการเขียนรายงานการพัฒนาชีวิต ๑-๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

  แหล่งที่มา: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.

  ชื่อหนังสือ: พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๕๐ (เล่มที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๒๐)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๒๐ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า

  บรรณานุกรม: สำนักพระราชวัง. (2565). พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๕๐ (เล่มที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๒๐). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

  ชื่อหนังสือ: พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๕๐ (เล่มที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๒๑ – ๒๕๓๐)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ – ๒๕๓๐ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า

  บรรณานุกรม: สำนักพระราชวัง. (2565). พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๕๐ (เล่มที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๒๑ – ๒๕๓๐). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

  ชื่อหนังสือ: พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๕๐ (เล่มที่ ๓ พุทธศักราช ๒๕๓๑ – ๒๕๔๐)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๑ – ๒๕๔๐ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า

  บรรณานุกรม: สำนักพระราชวัง. (2565). พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๕๐ (เล่มที่ ๓ พุทธศักราช ๒๕๓๑ – ๒๕๔๐). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

   

  ชื่อหนังสือ: พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๕๐ (เล่มที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๔๑ – ๒๕๕๐)

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๔๑ – ๒๕๕๐ เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า

  บรรณานุกรม: สำนักพระราชวัง. (2565). พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้า ฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๑ – ๒๕๕๐ (เล่มที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๔๑ – ๒๕๕๐). กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

   

  ชื่อหนังสือ:  วิธีการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างแผ่นดินศานติสุข

  สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างแผ่นดินศานติสุข กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาอย่างสมดุล วิกฤตอารยธรรมโลก ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ประเวศ วะสี. (2565). วิธีการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างแผ่นดินศานติสุข. ปาฐกถาพิเศษในการประชุมมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565. กรุงเทพฯ : สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  แหล่งที่มา: เว็บไซต์ มูลนิธิสัมมาชีพ 

  ชื่อหนังสือ: รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  สาระสังเขป: รายงานเล่มนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ผลงานตามยุทธศาสตร์ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผลงาน 12 เดือน 12 ดี และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการค้นคว้า และทำงานวิชาการ

  บรรณานุกรม: สำนักงานปลัดกระทรวง อว. (2564). รายงานประจำปี ๒๕๖๔ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักงาน

  แหล่งที่มา: อว.

  ชื่อหนังสือ: คู่มือการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกับชุมชน

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชุดเครื่องมือเพื่อ “ทำความเข้าใจชุมชน” ชุดเครื่องมือเพื่อ “คัดเลือก” แนวคิดในการแก้ไขปัญหาชุมชน ชุดเครื่องมือเพื่อ “บอกเล่า” การดำเนินงานในชุมชน และชุดเครื่องมือเพื่อ “ปรับปรุง” การดำเนินงานในชุมชน

  บรรณานุกรม: วีรบูรณ์ วิสารทสกุล และคนอื่น. (2564). คู่มือการใช้เครื่องมือเพื่อช่วงในการทำงานร่วมกับชุมชน. กรุงเทพฯ : สกสว.

  แหล่งที่มา: สกสว.

  ชื่อหนังสือ: การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ หลักกสิกรรมธรรมชาติ หลักบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง พัฒนา 3 ขุมพลัง (พลังกาย พลังใจ พลังปัญญา) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ ฯ

  บรรณานุกรม: วิภา ภิญโญโชติวงศ์ และลภัสนันท์ จิระพุฒิพัฒน์ (เรียบเรียง). (2564). การพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ.

   

  ชื่อหนังสือ: หนังสือคู่มือนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิดเพื่อการผลิตสัตว์น้ำแบบปลอดภัยและคุณภาพสูง

  สาระสังเขป: หนังสือคู่มือนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิดน้ำหมุนเวียน และระบบไบโอฟลอค โดยนวัตกรรมการเลี้ยงนี้จะช่วยให้ผู้เลี้ยงปลาควบคุมหรือคาดการณ์ปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้ดีกว่าการเลี้ยงแบบเดิมในบ่อดิน

  บรรณานุกรม: นิวุฒิ หวังชัย, ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล และบัญชา ทองมี (ม.ป.ป.). หนังสือคู่มือนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิดเพื่อการผลิตสัตว์น้ำแบบปลอดภัยและคุณภาพสูง. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

  แหล่งที่มา: คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

  ชื่อหนังสือ: คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการผลิต

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อที่ผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถนำไปใช้ในการเขียนแผนธุรกิจได้ด้วยตนเอง ในการขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

  บรรณานุกรม: รัชกฤช คล่องพยาบาล. (2553). คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการผลิต. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

  ชื่อหนังสือ: คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ – ธุรกิจการค้า

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อที่ผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถนำไปใช้ในการเขียนแผนธุรกิจได้ด้วยตนเอง ในการขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

  บรรณานุกรม: รัชกฤช คล่องพยาบาล. (2553). คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจการค้า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

  ชื่อหนังสือ: คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจบริการ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ถูกต้อง

  ตามมาตรฐาน เพื่อที่ผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถนำไปใช้ในการเขียนแผนธุรกิจได้ด้วยตนเอง ในการขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

  บรรณานุกรม: รัชกฤช คล่องพยาบาล. (2553). คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ-ธุรกิจบริการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).

  ชื่อหนังสือ: เท่าทันสื่อ สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL For Inclusive Cities

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทเรียนที่มีความหลากหลายของแต่ละพื้นที่ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด ความเห็นและมุมมองตลอดจนการทดลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในกระบวนการ MIDL for Inclusive Cities อย่างหลากหลาย โดยคำนึงถึงหัวใจสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพของพลเมือง ได้แก่ การให้ความสำคัญ

  กับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและสื่อ

  บรรณานุกรม: โสภิดา วีรกุลเทวัญ. (2563). เท่าทันสื่อ สร้างเมืองด้วยมือของทุกคน MIDL For Inclusive Cities. กรุงเทพฯ : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

  แหล่งที่มา: สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้ มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

  ชื่อหนังสือ: เท่าทันสื่อ : อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล

  สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคพลเมืองทั้งในระดับองค์กร และระดับปัจเจกบุคคล ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อฯ เพื่อเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้เน็ต เป็นพลเมืองดิจิทัล ที่มีความตื่นรู้และสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกา ที่ คุณ Pam Steager นักวิจัยอาวุโส ประจำ Media Education Lab นำเสนอกรอบการทำงานเรื่องรู้เท่าทันสื่อในระบบการศึกษา

  บรรณานุกรม: โสภิดา วีรกุลเทวัญ. (2561). เท่าทันสื่อ : อำนาจในมือพลเมืองดิจิทัล. กรุงเทพฯ : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน.

  แหล่งที่มา: สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้ มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

  ชื่อหนังสือ: รู้ทันสื่อ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ ประสบการณ์การรู้เท่าทันสื่อ บทความคัดสรรรู้เท่าทันสื่อ สถานการณ์รู้เท่าทันสื่อ หากมีความรู้เท่าทันสื่อ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ หรือความเข้าใจโลกในด้านต่าง ๆ ของเราก็จะมีสติ พิจารณารอบคอบมากขึ้นนั่นเอง

  บรรณานุกรม: ประเวศ วะสี และคนอื่น. (ม.ป.ป.). รู้ทันสื่อ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ทพลัส.

  แหล่งที่มา: แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.)

  ชื่อหนังสือ: เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจพื้นฐานทางรอดของสังคมไทย เศรษฐกิจแห่งการพึ่งตนเอง ความเข้มแข็งจากฐานล่าง ทำให้7,000 ตำบล หายจน องค์กรชุมชน ทางรอดของรัฐบาลและสังคมไทย องค์กรชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนหัวใจของการพัฒนา

  บรรณานุกรม: ประเวศ วะสี. (2542). เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน.

  แหล่งที่มา: ศ.นพ.ประเวศ วะสี

  ชื่อหนังสือ: อนาคตของการใช้ชีวิต (FUTURE OF LIVING)

  สาระสังเขป: รายงานฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสถิติสำคัญบทวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคต รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในบริบทประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ในประเทศไทย

  บรรณานุกรม: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC). (ม.ป.ป.). อนาคตของการใช้ชีวิต (FUTURE OF LIVING). กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

  ชื่อหนังสือ: อนาคตของการทำงาน (FUTURE OF WORK)

  สาระสังเขป: รายงานฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสถิติสำคัญบทวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่ออนาคตของการทำงาน รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการทำงานในบริบทประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ให้กับตลาดแรงงานในประเทศไทย

  บรรณานุกรม: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC). (ม.ป.ป.). อนาคตของการทำงาน (FUTURE OF WORK). กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

  ชื่อหนังสือ: อนาคตของการเรียนรู้ (FUTURE OF LEARNING)

  สาระสังเขป: รายงานฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสถิติสำคัญบทวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่ออนาคตของการเรียนรู้และระบบการศึกษา รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการเรียนรู้ในบริบทประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ให้กับรูปแบบการเรียนรู้ในประเทศไทย

  บรรณานุกรม: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC). (ม.ป.ป.). อนาคตของการเรียนรู้ (FUTURE OF LEARNING). กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

  ชื่อหนังสือ: อนาคตของความเพลิดเพลิน (FUTURE OF PLAY)

  สาระสังเขป: รายงานฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสถิติสำคัญบทวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่ออนาคตของความเพลิดเพลิน รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของความเพลิดเพลินในบริบทประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ให้กับการสร้างความเพลิดเพลินแก่ประชาชนในประเทศไทย

  บรรณานุกรม: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC). (ม.ป.ป.). อนาคตของความเพลิดเพลิน (FUTURE OF PLAY). กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

  ชื่อหนังสือ: อนาคตของการเดินทาง (FUTURE OF MOBILITY)

  สาระสังเขป: รายงานฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสถิติสำคัญบทวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่ออนาคตของการเดินทาง รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการเดินทางในบริบทประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ให้กับรูปแบบการเดินทางในประเทศไทย

  บรรณานุกรม: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC). (ม.ป.ป.). อนาคตของการเดินทาง (FUTURE OF MOBILITY). กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

  ชื่อหนังสือ: อนาคตของความยั่งยืน (FUTURE OF SUSTAINABILITY)

  สาระสังเขป: รายงานฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสถิติสำคัญบทวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญต่ออนาคตของความยั่งยืน รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของความยั่งยืนในบริบทประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ให้กับรูปแบบความยั่งยืนในประเทศไทย

  บรรณานุกรม: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC). (ม.ป.ป.). อนาคตของความยั่งยืน (FUTURE OF SUSTAINABILITY). กรุงเทพฯ : สำนักงาน.