Wed. Sep 27th, 2023

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563


วิชา กระบวนทัศน์และวาทกรรมการพัฒนา                                          

 


วิชา การคิดสร้างสรรค์และการสร้างพลังชีวิต                           


วิชา
สารสนเทศและการสื่อสารสังคมดิจิทัล                                


วิชา
ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา                                     

 


วิชา
 สุนทรียภาพแห่งชีวิต (Aesthetics in Life)                     

 


วิชา
 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน