Tue. May 28th, 2024

  ชื่อวิชา ภาษาและวัฒนธรรมการใช้ภาษา

  (Language Usage Cultural and Language)

  รหัสวิชา GE634101  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน

  *** ขอขอบคุณแหล่งที่มาของเอกสารอ่านประกอบในรูปแบบ E-book – PDF ***

  ชื่อหนังสือ:     คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ

  สาระสังเขป:   หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและคำศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางในกลุ่มประเทศอาเซียนให้บุคลากรภาครัฐ เรียนรู้การใช้ตัวย่อที่ใช้กันในประชาคมอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงบทสนทนาที่ท่านสมารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่การสนทนาทั่วไป การแนะนำตัวเอง การใช้ข้อมูลส่วนตัว การกล่างขอบคุณ ขอโทษ และกล่าวลา เพื่อเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรภาครัฐทุกระดับ และผู้อ่าน         

  บรรณานุกรม:     สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (ม.ป.ป.). คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ. นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ.

           

  ชื่อหนังสือ:     วิธีพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  สาระสังเขป:   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวีการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยเก็บข้อมูลด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วสรุปเป็นวิธีการดังกล่าว  

  บรรณานุกรม:   บัณฑิกา จารุมา และพะยอม ก้อนในเมือง. (2563). วิธีพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 6(1), 409-423.

   ชื่อหนังสือ:    การเขียนเพื่อการสื่อสาร

  สาระสังเขป:      หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เรื่องการเขียนเพื่อการสื่อสาร ที่มีวัตถุประสงค์เอื้อประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษากระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ และสื่อการแสดง

  บรรณานุกรม:    พรรณศักดิ์ สุขี และคนอื่นๆ. (2553). การเขียนเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 5. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัย  กรุงเทพ.

   ชื่อหนังสือ:   การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

  สาระสังเขป:  มีเนื้อหาความหมายของการประชาสัมพันธ์ กระบวนการประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของการเขียน ลักษณะของสิ่งที่จะเป็นข่าว วัตถุประสงค์ของการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประเภทของข้อความในการเขียน ข้อควรระวังในการเขียนข่าว เป็นต้น         

  บรรณานุกรม:   ฤทัยกัญญา ชูทอง. (ม.ป.ป.). การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

     ชื่อหนังสือ:   เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน วิชาภาษาไทย

  สาระสังเขป:   เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้ ลักษณะความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงมีแบบทดสอบให้ทำ

  บรรณานุกรม:   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน วิชาภาษาไทย. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

     

   ชื่อหนังสือ แง่งามของสื่อพื้นบาน คุณค่าที่ยังคมอยู่คู่สังคมภาคใต้

  สาระสังเขป:  โครงการศึกษาเรื่อง สถานภาพ บทบาท และศักยภาพของสื่อพื้นบ้านในฐานะสื่อทางเลือกเพื่อการพัฒนาสังคมภาคใต้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานภาพ บทบาท และศักยภาพของสื่อพื้นบ้านในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิเคราะห์หน้าที่บทบาทหน้าที่และคุณค่าของสื่อพื้นบ้านในการสร้างประเด็นการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคมภาคใต้  

  บรรณานุกรมจารียา อรรถอนุชิต. (2554). แง่งามของสื่อพื้นบาน คุณค่าที่ยังคมอยู่คู่สังคมภาคใต้. วารสารวิทยาการจัดการ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 6(2), 1-26.

   ชื่อหนังสือแนะนำ Pinterest สื่อใหม่กับการเรียนการสอนยุคศตวรรษที่ 21

  สาระสังเขป:  เป็นการนำเสนอ Pinterest สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งนับเป็นสื่อใหม่ที่น่าสนใจ เพื่อปรับใช้ในระบบการเรียนการสอนในยุคสารสนเทศนี้  โดยเน้นให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญในสิ่งที่เรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่า จนเชื่อมโยงเข้ากับเป้าประสงค์ขององค์การได้   

  บรรณานุกรม:   ภัทราวดี ธีเลอร์ และกรทักษ์ ธาดาธีรธรรม. (ม.ป.ป.). แนะนำ Pinterest สื่อใหม่กับการเรียนการสอนยุค ศตวรรษที่ 21. Executive Journal, 131-138.

  ชื่อหนังสือทำไมคนไทยจึงเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องสักที

  สาระสังเขป:   หนังสือเล่มนี้เขียนจากแรงบันดาลใจ ที่ต้องการเน้นว่า การเรียนภาษาอังกฤษเมื่อโตแล้วนั้นไม่มีทางที่จะพูดโดยให้มีสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษาอย่างเด็ดขาด จึงไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องดังกล่าว แต่จุดสำคัญของการเรียนภาษาคือการเอาภาษาไปใช้งานให้ได้   

  บรรณานุกรม:   โกวิท วงศ์สุรวัฒน์. (2546). ทำไมคนไทยจึงเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องสักที. กรุงเทพฯ : มติชน.

         

  ชื่อหนังสือ:    ตำรา การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน

  สาระสังเขป:  ตำรานี้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมรายวิชาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีคำอธิบายการแปล เพื่อปูพื้นฐานไปสู่การศึกษาในระดับสูงต่อไป

  บรรณานุกรม:   กนกพร นุ่มทอง. (2554). ตำรา การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สถาบันขงจื๊อ           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

           

  ชื่อหนังสือ ไทยศึกษา

  สาระสังเขป:  หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทย ศาสนาในวัฒนธรรมไทย วิวัฒนากรของภาษาและวรรณคดีไทย วิวัฒนาการของภาษาและวรรณคดีไทย วิวัฒนาการของศิลปะไทย วัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

  บรรณานุกรม:   ยุพร แสงทักษิณ, ประอรรัตน์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (บรรณาธิการ). (2553). ไทยศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

         

  ชื่อหนังสือสารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร

  สาระสังเขป:   หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ บทเพลง ภาษาและอักษร จารึก วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ บทความในสารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและสารานุการสุโขทัยศึกษา

  บรรณานุกรม:   ประเสริฐ ณ นคร. (2541). สารนิพนธ์ ประเสริฐ ณ นคร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

       

  ชื่อหนังสือบัตรคำภาษาอังกฤษเพื่อฝึกสนทนาเบื้องต้น

  สาระสังเขป:  ไฟล์นี้ เป็นบัตรคำภาษาอังกฤษที่ใช้สนทนาเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่ต้องให้บริการชาวต่างชาติ    

  บรรณานุกรม:   ปฐมสุดา อินทุประภา. (ม.ป.ป.). บัตรคำภาษาอังกฤษเพื่อฝึกสนทนาเบื้องต้น. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).

           

   ชื่อหนังสือ:    รายงานผลการสัมมนาเรื่อง “วัฒนธรรมทางภาษาของไทย”

  สาระสังเขป:   รายงานฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความหมายและขอบข่ายของภาษาไทย วัฒนธรรมทางภาษาในสังคมประชาธิปไตยของไทย สภาพของภาษาไทยในปัจจุบัน แนวทางอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมทางภาษาของไทย ทรรศนะการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน เอกลักษณ์บางประการของภาษาไทย       

  บรรณานุกรม:   คณะอนุกรรมกากรเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ. (2526). รายงานผลการสัมมนาเรื่อง “วัฒนธรรมทางภาษาของไทย”. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.).