Tue. Jun 18th, 2024

  อาจารย์ศุภกร คุรุการเกษตร ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

  ชื่อหนังสือ: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการตำบลมั่นคงพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ตำบลบางโทรัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7

  สาระสังเขป: รายงานฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการประเมินบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในพื้นที่ตำบลบางโทรัดที่มีผลต่อการดำเนินโครงการ การประเมินผลผลิตของโครงการตำบลมั่นคงฯ การประเมินผลกระทบโดยการประเมินการรับรู้ ความพึงพอใจ และทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคงฯ และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการตำบลมั่นคงฯ

  บรรณานุกรม: ศุภกร คุรุการเกษตร และคนอื่น. (2564). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการตำบลมั่นคงพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ตำบลบางโทรัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7. สมุทรสงคราม : สำนักวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  แหล่งที่มา: สำนักวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  ชื่อหนังสือ: ภูมิคุ้มกันชีวิต ภูมิคุ้มกันชุมชน แนวคิด แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้ “กองงทุนแม่ของแผ่นดิน”

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดด้วยการจัดการชุมชนตามปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การเรียนรู้บูรณาการชีวิตกับชุมชน การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการสร้างเครือข่าย ด้วยกระบวนการปรับกระบวนทัศน์ การจัดระเบียบชีวิต และการสร้างระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง โดยมีเป้าหมายให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนเป็นสำคัญ

  บรรณานุกรม: ศุภกร คุรุการเกษตร (เรียบเรียง). (2556). ภูมิคุ้มกันชีวิต ภูมิคุ้มกันชุมชน แนวคิด แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้ “กองงทุนแม่ของแผ่นดิน”. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

  แหล่งที่มา: สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  ชื่อหนังสือ: เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน

  สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจกับการดำรงชีวิต แนวคิดการจัดการเศรษฐกิจระดับบุคคลหรือครัวเรือน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน

  บรรณานุกรม: ศุภกร คุรุการเกษตร. (2563). เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน. สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.