Mon. Oct 2nd, 2023

อาจารย์ศุภกร คุรุการเกษตร ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ชื่อหนังสือ: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการตำบลมั่นคงพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ตำบลบางโทรัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7

สาระสังเขป: รายงานฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการประเมินบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในพื้นที่ตำบลบางโทรัดที่มีผลต่อการดำเนินโครงการ การประเมินผลผลิตของโครงการตำบลมั่นคงฯ การประเมินผลกระทบโดยการประเมินการรับรู้ ความพึงพอใจ และทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคงฯ และข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการตำบลมั่นคงฯ

บรรณานุกรม: ศุภกร คุรุการเกษตร และคนอื่น. (2564). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยติดตามประเมินผลโครงการตำบลมั่นคงพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ตำบลบางโทรัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7. สมุทรสงคราม : สำนักวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

แหล่งที่มา: สำนักวิชาการและวิจัย สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ชื่อหนังสือ: ภูมิคุ้มกันชีวิต ภูมิคุ้มกันชุมชน แนวคิด แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้ “กองงทุนแม่ของแผ่นดิน”

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดด้วยการจัดการชุมชนตามปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การเรียนรู้บูรณาการชีวิตกับชุมชน การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการสร้างเครือข่าย ด้วยกระบวนการปรับกระบวนทัศน์ การจัดระเบียบชีวิต และการสร้างระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง โดยมีเป้าหมายให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนเป็นสำคัญ

บรรณานุกรม: ศุภกร คุรุการเกษตร (เรียบเรียง). (2556). ภูมิคุ้มกันชีวิต ภูมิคุ้มกันชุมชน แนวคิด แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้ “กองงทุนแม่ของแผ่นดิน”. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

แหล่งที่มา: สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ชื่อหนังสือ: เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน

สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจกับการดำรงชีวิต แนวคิดการจัดการเศรษฐกิจระดับบุคคลหรือครัวเรือน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน

บรรณานุกรม: ศุภกร คุรุการเกษตร. (2563). เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐกิจและการจัดการในชีวิตประจำวัน. สมุทรสงคราม : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน.