Thu. Jun 13th, 2024

  วิชา ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา 

   รหัสวิชา ID4001

  1

  ชื่อหนังสือ: ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์  ภาวะผู้นำแบบแสร้างการเปลี่ยนแปลง

  บรรณานุกรม: นุช สัทธาฉัตรมงคล และอรรถพล ธรรมไพบูลย์. (2559). ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วารสารธุรกิจปริทัศน์. 8(1). 167-182

  แหล่งที่มา: วารสารธุรกิจปริทัศน์

  2

  ชื่อหนังสือ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี

  สาระสังเขป: วิจัยนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี

  บรรณานุกรม: สุมณฑา ทายุโก. (2557). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี. หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

  แหล่งที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

  3

  ชื่อหนังสือ: การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทย

  สาระสังเขป: รายงานวิจัยนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทย การปฏิบัติสู่การรู้ผลที่แท้จริง

  บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544). การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

  แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

  4

  ชื่อหนังสือ: แผนแม่บทชุมชน: กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน

  สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชน: กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน

  บรรณานุกรม: จำนงค์ แรกพินิจ. (ม.ป.ป.). แผนแม่บทชุมชน: กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน. มหาวิทยาลัยทักษิณ. (power point)

  5

  ชื่อหนังสือ: แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลศรีสะเกษ

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลศรีสะเกษ สามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ  ขับเคลื่อนงานอย่างสามัคคี เกิดสภาผู้นำ และแหล่งรวมนักพัฒนา

  บรรณานุกรม: สุวัฒน์ คงแป้น. (2547). แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลศรีสะเกษ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

  แหล่งที่มา:  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)