Mon. Oct 2nd, 2023

วิชา ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา 

 รหัสวิชา ID4001

1

ชื่อหนังสือ: ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์  ภาวะผู้นำแบบแสร้างการเปลี่ยนแปลง

บรรณานุกรม: นุช สัทธาฉัตรมงคล และอรรถพล ธรรมไพบูลย์. (2559). ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. วารสารธุรกิจปริทัศน์. 8(1). 167-182

แหล่งที่มา: วารสารธุรกิจปริทัศน์

2

ชื่อหนังสือ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี

สาระสังเขป: วิจัยนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี

บรรณานุกรม: สุมณฑา ทายุโก. (2557). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี. หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

แหล่งที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

3

ชื่อหนังสือ: การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทย

สาระสังเขป: รายงานวิจัยนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทย การปฏิบัติสู่การรู้ผลที่แท้จริง

บรรณานุกรม: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544). การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

แหล่งที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

4

ชื่อหนังสือ: แผนแม่บทชุมชน: กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน

สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทชุมชน: กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน

บรรณานุกรม: จำนงค์ แรกพินิจ. (ม.ป.ป.). แผนแม่บทชุมชน: กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน. มหาวิทยาลัยทักษิณ. (power point)

5

ชื่อหนังสือ: แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลศรีสะเกษ

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลศรีสะเกษ สามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ  ขับเคลื่อนงานอย่างสามัคคี เกิดสภาผู้นำ และแหล่งรวมนักพัฒนา

บรรณานุกรม: สุวัฒน์ คงแป้น. (2547). แผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตำบลศรีสะเกษ. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

แหล่งที่มา:  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)