Tue. Jun 18th, 2024

  ผลงานคณาจารย์ ม.ชีวิต

  ผลงานคณาจารย์ ม.ชีวิต

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ
  อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล
  ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
  ดร.สามารถ จันทร์สูรย์
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี อาจารย์ประจำ ศรป.สงขลา