Sun. Oct 1st, 2023

ผลงานคณาจารย์ ม.ชีวิต

ผลงานคณาจารย์ ม.ชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ
อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล
ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ดร.สามารถ จันทร์สูรย์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี อาจารย์ประจำ ศรป.สงขลา