Tue. May 21st, 2024

  วววว

  ฉบับเต็มชื่อ-สกุล/ชื่อเรื่อง/ปีที่จบ
  เปิดอ่าน C3นางอุบลรัตน์ งอกงาม -2564
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)บ้านปากห้วยวังนอง หมู่ท่ี 1 ตําบลปทุม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  เปิดอ่าน C3นายไชยา ตรีสุวรรณ -2564
  การบริหารหนี้สินแบบมีส่วนร่วมของบริษัททรีทราน(ประเทศไทย) จํากัดด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
  เปิดอ่าน C2นางสาวนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย -2564
  ปัจจัยความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตําบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) อําเภอเมือง
  จังหวัดนครพนม
  เปิดอ่าน C7นายเกษม กงสิน -2564
  กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนโบราณกึ่งสําเร็จรูป อําเภอโกรกพระ
  จังหวัดนครสวรรค์
  เปิดอ่าน C2 นายภูธเนศ พิมพ์ภิภักดิ์ -2563
  กระบวนการเรียนรู้แผนชีวิตของชุมชนบ้านร่มเกล้าสหมิตร ตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
  เปิดอ่าน C1ร้อยตรีฟื้น ทองเกื้อ - 2563
  การขยายเครือข่ายกลุ่มผลิตป๋ ุยหมักจุลินทรีย์เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดอ่าน C7นายยุทธิพงษ์ ปัญโญ - 2563
  การประสานพลังชุมชนเพื่อสร้างฝายทดน ้าถาวร
  บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
  จังหวัดเชียงใหม่
  เปิดอ่าน C3นางสาวเฉลิมศรี อนุรักษ์ธรรม - 2563
  การจัดทําแผนสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  ดูแลสุขภาพตนเอง ของลูกค้าร้านขายยา
  ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
  เปิดอ่าน C5นายเจริญ คงสวัสดิ์ - 2563
  การจัดการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเครื่องแกงบ้านเกาะยาง
  ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  เปิดอ่าน C5นางสาวกาญจนา จันทน์เสนะ - 2563
  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการชุมชน
  : กรณีศึกษาบ้านสะพานไม้แก่น ต าบลสะพานไม้แก่น
  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
  เปิดอ่าน C2นางสาวเพชรไพลิน ทองนิล - 2563
  พัฒนาการและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ
  ของกลุ่มมังคุด ศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา
  ตําบลท่ามะพลา อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  เปิดอ่าน C7จ่าโทโกเมศร์ ทองบุญชู - 2563
  การมีส่วนร่วมในการจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร
  บ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดอ่าน C4นางพิมพ์วลัญช์ พัฒนอรรถกร - 2563
  การดํารงภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มตีมีด
  : กรณีศึกษา ตำบลบ้านโพธ์ิ อำเภอเมือง
  จังหวัดนครราชสีม
  เปิดอ่าน C2นางรมย์ธีรา น้อยประเสริฐ - 2563
  การเสริมสร้างภูมิปัญญาการย้อมผ้าจากเปลือกไม้ป่าชายเลน
  ของชุมชน ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง
  จังหวัดสมุทรสงคราม
  C2นายภูมิใจ ไร่ดี - 2563
  การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
  :กรณีศึกษาชุมชนซับเจริญ
  ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ
  จังหวัดบุรีรัมย์
  เปิดอ่าน
  C1
  ชยา พรหมวังขาว- 2558
  การส่งเสริมเกษตรพึ่งตนเอง
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
  พอเพียงของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่
  หางดำ ชุมชนบ้านศรีงามพัฒนา
  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  C1 เปิดอ่าน
  สุภาภรณ์ เฮ่าตระกูล - 2558
  กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
  นักเรียนในการปลูกผักปลอดสารพิษ
  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา
  กรณีชุมชนบ้านท่าทราย ต.ท่าเรือ
  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
  C1 เปิดอ่าน
  ประวิทย์ ภิรมย์ฤกษ์- 2560
  การจัดการศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
  พอเพียงต้นแบบ : กรณีศึกษาบ้านโปร่งถนน
  ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
  C1 เปิดอ่าน

  วิฑูร พรหมเพชร - 2560
  การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ
  พอเพียงบ้านเขานา ตำบลคลองทราย
  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  C1 เปิดอ่าน
  เกรียงสิทธิ์ ใจมั่น - 2561
  กระบวนการพัฒนาเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
  กรณีศึกษา หมู่ที่ 14 บ้านป่าตาล ตำบลขนอม
  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  C1 เปิดอ่าน
  เทอดชาย มุ่งคีมกลาง - 2561
  กระบวนการเรียนรู้วนเกษตรสู่การพึ่งตนเอง
  : กรณีศึกษานายบุญช่วย วงษ์ษา ตำบลหนองแก
  อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
  C1 เปิดอ่าน
  ศุภนิจ วุฒิกุลไชย -2561
  การเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง
  ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
  C2 เปิดอ่าน

  C2
  กุศล ชลสินธุ์ - 2558
  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
  ผลิตภัณฑ์จากกล้วยของชุมชน
  บ้านห้วยทรายทอง ต.ทุ่งใส
  อ.สิชล จ.นครศรีฯ
  เปิดอ่าน C2นิยม ลาดสูงเนิน - 2558
  การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
  ของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเครือข่าย
  มหาวิทยาลัยชีวิตเหล่าหลวง
  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
  เปิดอ่าน C2ไพฑูรย์ ทะวะลัย - 2558
  กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
  ตำบลเหล่าหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด
  เปิดอ่าน C2วัฒนันท์ อินทร์สุวรรณ - 2558
  กระบวนการสร้างแผนยุทธศาสตร์
  ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
  ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
  เปิดอ่าน C2สายัณห์ กันทะวัง - 2558
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
  ดำเนินงานตามโครงการพัฒนา
  ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML)
  :กรณีศึกษา หมู่ 2 บ้านหนองโคล้ง
  ต.ต้นปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
  เปิดอ่าน C2สุพจน์ บุญศิริชัย 2558
  การพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพ
  ด้านการพูดในที่สาธารณะของนักศึกษา
  ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเครือข่าย
  มหาวิทยาลัยชีวิตบ้านนาสาร
  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
  เปิดอ่าน C2หาญ พุทธอัจฉริยะกุล - 2558
  แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพแคบหมู
  -แหนมหมูของชุมชนบ้านต้นม่วงใต้
  ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
  เปิดอ่านกู้ศักดิ์ ทับทิม - 2559
  การพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมของกลุ่ม
  เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศบ้านท่าวัด
  ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง
  จังหวัดสกลนคร
  เปิดอ่าน C2ธนิศร พิณทอง -2559
  การเรียนรู้วิธีนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  คอ บ่า ไหล่ เพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง
  และชุมชน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
  เปิดอ่าน C2นรมน พิชญเดชโภคิน -2559
  ศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
  บ้านปากคาใหม่ ตำบลคีรีราษฏร์
  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  เปิดอ่าน C2นันทวัน สวัสดี -2559
  ศึกษาพัฒนาการทำน้ำตาลมะพร้าว
  ต.ท่าคา อ.อัมพวาจ.สมุทรสงคราม
  เปิดอ่าน C2นันทิยา ศรีเทพ - 2559
  ศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากร
  ต.คลองเขิน แบบมีส่วนร่วมของ
  องค์กรชุมชน ต.คลองเขิน
  อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
  เปิดอ่าน C2นิยม ทองดวง -2559
  บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนา
  สังคมที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา
  พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ (เจริญ ปสุโต)
  เปิดอ่าน C2พระครูสุนทรธรรมโชติ -2559
  (ทวนทอง ทองทิม)
  การถ่ายทอดธรรมมะของพรสงฆ์
  โดยผ่านกิจกรรมการพัฒนา
  เปิดอ่าน C2ยศพัทธ์ ยะสม -2559
  การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
  การรักษาโรคกระบือเขต ต.สันปูเลย
  อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
  เปิดอ่าน C2ลาวัล เบี้ยไธสง -2559
  การส่งเสริมเกษตรธรรมชาติโดยการ
  ปลูกและบริโภคผักพื้นบ้าน
  เปิดอ่าน C2ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารี -2559
  การสร้างเสริมจิตสำนึกรักท้องถิ่น
  ผ่านการเรียนการสอนตีกลองชัยมงคล
  ของนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  เปิดอ่าน C2วุฒิชัย เรืองบุญ -2559
  กระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้สมุนไพร
  พื้นบ้านของชุมชนโนนหอม
  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  เปิดอ่าน C2ศิริเพ็ญ แจ่มจันทร์ -2559
  การเสริมสร้างพลังงการเรียนรู้พฤติกรรม
  ตรวจเต้านมด้วยตนเองของกลุ่มสตรี
  ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
  เปิดอ่าน C2สุริญา บุษดาคำ -2559
  กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้วย
  การทดลอง ด้านการย้อมสีธรรมชาติ
  กรณีศึกษา บ้านขุนอมแฮดนอก
  ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย
  จังหวัดเชียงใหม่
  เปิดอ่าน C2อัมพิกา ไกรอ่ำ -2559
  เกษตรกรรมยั่งยืน ศึกษากรณีกลุ่ม
  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
  ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
  จังหวัดเชียงราย
  เปิดอ่าน C2เกษร ชอบประดิษฐ์ -2560
  วิถีชีวิตเกษตรผสมผสานด้วยการ
  ประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่สู่ชีวิตอยู่ดีมีสุข
  เปิดอ่าน C2ไกรศร โชติรัตนตระกูล -2560
  การพัฒนากลุ่มถ่านอัดแท่งบ้าน
  สายออ ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
  จังหวัดนครราชสีมา
  เปิดอ่านC2จรินทร์ ไชยพิมพ์ -2560
  การเรียนรู้ทำน้ำหมักสมุนไพรใช้ใน
  การปลูกข้าวของเกษตรกรบ้านภูดิน
  ต.สระบัว อเภอปทุมรัตต์ จ.หวัดร้อยเอ็ด
  เปิดอ่านC2ปิติพงศ์ ธงไชย -2560
  กระบวนการประชาพิจัยในการฟื้นฟู
  ลำห้วยปอบิดบ้านดงเค็งตำบลท่า
  สองคอน อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
  เปิดอ่าน C2ศรีพรรณ์ เชื้อสุวรรณ -2560
  ปัจจัยความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
  แปรรูปอาหารพื้นเมือง ตำบลสันติสุข
  อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  เปิดอ่านC2ศุภกานต์สิริ มหอมตพงษ์ -2560
  การจัดการความรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญา
  และเทคโนโลยี ท้องถิ่นในการผลิตถ่าน
  อัดแท่ง : กรณีศึกษา นายอยู่ แขมพลกรัง
  บ้านบึงตะโก ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง
  จังหวัดนครราชสีมา
  เปิดอ่านC2กฤษฎา สุภรศิริวรกุล -2561
  กระบวนการเรียนรู้การทำแผนอาชีพของ
  เกษตรกรชุมชนบ้านหัวตะเฆ่ หมู่ที่ 3
  ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
  เปิดอ่านC2กุญช์ชญา สวัสดี -2561
  การเรียนรู้การเสริมสร้างเกษตรพึ่งตนเอง
  ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดอกปทุมมา
  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  เปิดอ่านนำพา ขัติกันทา -2561
  กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเกษตร
  ยั่งยืนในชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนชาวนา
  ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  เปิดอ่านC2สมบัติ อ่องอ้น -2561
  กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
  หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ให้กลุ่มเยาวชน
  ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  C2สุดารัตน์ เลี้ยงชีพวัฒน์ -2561
  การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
  อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษานายบุญลือ เต้าแก้ว
  สวนล้อมศรีรินทร์ บ้านแถว ตำบลหนองโน
  อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
  เปิดอ่านC2กนกพร ณะฤทธิ์ -2562
  การส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์รายรับ
  รายจ่าย และการออม ของชาวสวนยางพารา
  บ้านหนองบัว อำเภอฉวาง
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดอ่านC2กมล อุปทุม -2562
  กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
  บ้านท่าควาย ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศ
  อำนวย จังหวัดสกลนคร
  เปิดอ่านC2โฉมสุดา โทนุการ 2562
  การพัฒนาออกแบบลายและการทอผ้ามัดหมี่
  บ้านโสกสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวตะพาน
  อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  เปิดอ่านC2ทวีศักดิ์ ไทยสม -2562
  การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์
  เพื่อการผลิตบ้านในเพลา อำเภอขนอม
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดอ่านทองสุข อ่อนศรี 2562
  การจัดการวิสาหกิจชุมชนสู่การพึ่งตนเอง
  : กรณีศึกษากลุ่มหนองยางแดง บ้านหลักเขต
  ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
  จังหวัดนครราชสีมา
  เปิดอ่านC2ธนวรรณ ชินชัยวุธ -2562
  ปัจจัยการสร้างความเข้มแข็งของ
  กลุ่มเสื่อกกสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา
  บ้านหัวฝาย ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
  จังหวัดเลย
  เปิดอ่านC2พิษณุ ขำอ่อน -2562
  การส่งเสริมปลูกมะนาวปลอดสารพิษ
  ของชุมชนวังมะเดื่อ ตำบลหนองกลับ
  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  เปิดอ่านC2มณีรัตน์ วงศ์ษา -2562
  การจัดทำแผนแม่บทด้านวัฒนธรรมชุมชน
  บ้านห้วยไคร้ใหม่ ตำบลห้วยไคร้
  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  เปิดอ่านC2สมควร ปานขลิบ -2562
  การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
  ของชุมชนบ้านอุดมพัฒนา
  ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
  จังหวัดนครสวรรค์
  เปิดอ่านC2อุษา เทพี -2562
  การศึกษาการปลูกข้าวไร่ในสวน
  ยางพาราด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นขอ
  งชุมชนปากมิน ตำบลจันดี อำเภอฉวาง
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  หมวด C3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 25 เล่ม
  เปิดอ่านC3กาญจนา ศรีสังข์แก้ว -2558
  การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
  ของประชาชน: ศึกษากรณีชุมชนบ้าน
  บางเนียน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง
  จ.นครศรีฯ
  เปิดอ่านC3วิโรจน์ คงปัญญา -2558
  กระบวนการทำแผนแม่บทชุมชน
  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  บ้านห้วยเตง ต.ทุ่งใส อ.สิชล
  จ.นครศรีธรรมราช
  เปิดอ่านC3ศรีนุช ชนะพูล -2558
  การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมโดยการ
  บริโภคผักพื้นบ้านของประชาชนในพื้นที่
  บ้านสันโค้ง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
  จังหวัดพะเยา
  เปิดอ่านC3อนงค์พรรณ จันทร์แดง -2558
  รูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
  สุขภาพของชมรมผู้สูงอายุชุมชน
  ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
  จังหวัดเชียงใหม่
  C3กำธร ศรีนัครินทร์ - 2559
  การจัดการตนเอง ด้วยการพึ่งตนเอง
  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแผนแม่บท
  ชุมชนของชุมชนคำสะอาด
  เทศบาลนครสกลนคร
  เปิดอ่านC3เจริญ ดีนุ -2559
  การพัฒนาจิตสำนึกในภูมิปัญญาดั้งเดิม
  ของเยาวชนโดยใช้บทเพลงปกาเกอะญอ
  ที่บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน
  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
  เปิดอ่านC3นภัสร์ชนันท์ อ่อนสอาด -2559
  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
  โรคเบาหวานในเขตเทศบาล ต.กระดังงา
  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
  เปิดอ่านC3พันตำรวจโทอิทธิกร อุ่นประกอ -2559
  ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานี
  ตำรวจภูธรอากาศอำานวยกับประชาชน
  ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
  จังหวัดสกลนคร ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
  เปิดอ่านC3สุทธิกานต์ ดียิ่ง -2559
  การศึกษากระบวนการเสริมสร้างความ
  เข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรฮักแพง
  เบิ่งแญงท้องถิ่น อำเภอวาปีประทุม
  จังหวัดมหาสารคาม
  เปิดอ่านC3เสาวลักษณ์ คำหาญสุนทร -2559
  แนวทางการสร้างสำนึกรักบ้านเกิดของ
  เยาวชนเทศบาลตำบลบ้านฝาง
  อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
  C3ขวัญกนก แสงสุวรรณ์ -2560
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์ข้าว
  ชุมชนบ้านเชิงแส หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส
  อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
  เปิดอ่านC3เจตน์สฤษฏิ์ ลิ้มชูวงศ์ -2560
  บทบาทการพัฒนาวัดและชุมชนของ
  พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)
  วัดบ้านไร่ ตำบลกุดพิมาน
  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
  เปิดอ่านC3ชนกพร เดียวประเสริฐ -2560
  การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดูแล
  สุขภาพผู้สูงอายุของชุมชนในเขตเทศบาล
  ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
  จังหวัดสมุทรสงคราม
  เปิดอ่านC3นุศรา ตันติภัณฑรักษ์ -2560
  รูปแบบการการดูแลผู้ป่วยโรคความดัน
  โลหิตสูงของชุมชนในเขตเทศบาล
  ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
  จังหวัดสมุทรสงคราม
  เปิดอ่านC3สมคิด ทับทิม -2560
  การพัฒนาชุมชนช่องป่าด้วยทุนทางสังคม
  ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดอ่านC3ณรงค์ ศรีแผ้ว -2561
  กระบวนการเรียนรู้การวางแผนการเงินของ
  คนในชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านหนองหอย
  ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
  เปิดอ่านC3ณัฐฐณัย งิ้วเชียง -2561
  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง
  เขตเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
  เปิดอ่านC3ทองแดง ข้อนอก -2561
  กระบวนการเรียนรู้การจัดการดินที่เหมาะสม
  กับวิถีการเกษตรของชุมชน ตำบลพญาเย็น
  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  เปิดอ่านC3ธนชัย กาลวิโรจน์ -2561
  การส่งเสริมการปลูกและการใช้สมุนไพร
  พื้นบ้านเพื่อรักษาโรคพื้นฐานในชุมชน
  บ้านนาไร่เดียง ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง
  จังหวัดกำแพงเพชร
  เปิดอ่านC3สมชาย ศรีเพิ่ม -2561
  กระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน
  บ้านยางในลุ่ม ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดอ่านC3อรรณพ ปินตานา -2561
  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าทางวัฒนธรรม
  กับครอบครัวเข้มแข็งของชุมชนบ้านดอนปีน
  หมู่ที่ 5 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
  จังหวัดเชียงใหม่
  เปิดอ่านC3นินทนาท ตันทอง -2562
  วิธีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรงเรียน
  ผู้สูงอายุ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
  จังหวัดเชียงราย
  เปิดอ่านC3บำรุง วงษ์แย้ม -2562
  การสืบทอดภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย
  : กรณีศึกษาอาจารย์องอาจ พงษ์โนรี ชุมชน
  บ้านท่าทอง ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง
  จังหวัดอุตรดิตถ์
  เปิดอ่านC3ศานต์ภิสิทธิ์ ปัญญาทิพย์ -2562
  การสร้างเสริมความรู้และบทบาท
  การเป็นวิทยากรกระบวนการแก่
  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
  ประจำหมู่บ้านแม่ผาแหน
  ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
  จังหวัดเชียงใหม่
  เปิดอ่านC3อนงค์ ทารินสุ -2562
  ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเอง
  ของผู้สูงอายุ ตำบลพบพระ
  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  หมวด C4. การอนุรักษ์ฟื้นฟู มี 16 เล่ม
  เปิดอ่านC4พระครูสังฆรักษ์ษัครกรณ์ - 2558
  การศึกษาพิธีบายศรีสู่ขวัญแบบพื้นเมือง
  เพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมในเขตเทศบาล
  เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
  เปิดอ่านC4ศักดิ์ศรี คณะเจริญ -2558
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
  อนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชุมชนดงบ้านแต้
  ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
  เปิดอ่านC4นภัทธ สมพงษ์ -2559
  การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม
  อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาแหล่งมรดก
  บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
  เปิดอ่านC4ธนากร ภู่ทับทิม -2560
  การอนุรักษ์ประเพณีกำฟ้าของกลุ่ม
  ชาติพันธุ์ไทยพวน: กรณีศึกษา
  ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน
  จังหวัดสระบุรี
  เปิดอ่านC4นราวรรณ มหาวรรณ์ -2560
  กระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน
  เพื่อความสมดุลในระบบนิเวศ ชุมชน
  บ้านหลวง หมูที่ 6 ตำบลโหล่งขอด
  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  เปิดอ่านC4สุนทร จันทะเบี้ยว -2560
  การมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าหนองสะแนน
  บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน ตำบลเหล่าหลวง
  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  เปิดอ่านC4ปรีชา สุขจันทร์ -2561
  การพัฒนาจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าไม้ด้วย
  การเรียนร้องเพลงบอกของนักเรียน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดอ่านC4สายน้ำผึ้ง สีสด -2561
  การฟื้นฟูอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ผักพื้นบ้าน
  กรณีศึกษาของชุมชนบ้านคลองรี่ หมู่ 4
  ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี
  จังหวัดชัยนาท
  เปิดอ่านC4อนุสรา พฤทธยานันต์ -2561
  บทเรียนการเรียนรู้จากพลังประชาสังคม
  สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  เปิดอ่านC4เฉลิมชัย บุญมี -2562
  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าต้นน้ำ
  ห้วยแม่ระวาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร
  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  เปิดอ่านC4ดำรง สีทอง -2562
  การจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  : กรณีศึกษาป่าชุมชนทุ่งหัวเมือง ตำบลท่า
  ประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  เปิดอ่านC4ธัญลักษณ์ มณีโชคินันท์ -2562
  การเสริมสร้างอัตลักษณ์โดยผ่าน
  เครื่องแต่งกายสตรีม้งจั๊ว บ้านม้งดอยปุย
  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  เปิดอ่านC4พระวิชัย ประกิจ -2562
  การอนุรักษ์และพัฒนาประเพณีตานก๋วยสลาก
  โดยประชาสังคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
  เปิดอ่านC4รัตนา โฉมงาม -2562
  การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าวัฒนธรรม
  บ้านแม่กึ๊ดหลวง หมู่ 1 ตำบลแม่กาษา
  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  เปิดอ่านC4ลัดดา โทศรี 2562
  กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปะ
  การแสดงเพื่อเป็นหมอลำอาชีพ กรณีศึกษา
  ชุมชนบ้านหนองกุง อำเภอเกษตรวิสัย
  จังหวัดร้อยเอ็ด
  เปิดอ่านC4อภิชาติ เทพจักร์ -2562
  ประเพณีปอยส่างลอง:
  กรณีศึกษาวัดจำลอง
  ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
  จังหวัดเชียงใหม่
  หมวด C5. การจัดการ มี 39 เล่ม
  2558ทองคำ ชัยชาญ -2558
  การบริหารจัดการน้ำทำนาปรัง
  เพื่อการพึ่งตนเองของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ
  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเวาะจำกัด
  เปิดอ่านC5มยุรา ตุ่นแก้ว -2558
  การพัฒนาแนวทางการสร้างเสริม
  สุขภาพแบบองค์รวมของกลุ่มสตรี
  แม่บ้าน ชุมชนบ่อหินงาม
  ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  เปิดอ่านC5รุ้งลาวรรณ์ นาสมฝัน -2558
  การส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว
  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรกร
  บ้านหนองแสง ต.พระลับ
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  เปิดอ่านC5วัชรศักดิ์ ทิพย์เลิศชัย -2558
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคน
  กลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  : กรณีศึกษาชุมชนพูลศิริ
  อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
  เปิดอ่านC5วิภาดา สอนหลุย -2558
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูป
  จากเศษผ้าของวิสาหกิจชุมชน
  บ้านโคกฟันโปง หมู่ 4 ต.บ้านเป็ด
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  เปิดอ่านC5สุมาลี ชัยศรี -2558
  หลักธรรมาภิบาลกับการบริหาร
  กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ทุ่งกล้วย
  อ.ภูซาง จ.พะเยา
  เปิดอ่านC5จุไรรัตน์ สมพงษ์ -2559
  แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าทอ
  มัดหมี่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมือง
  จังหวัดอุดรธานี
  เปิดอ่านC5เจริญ วรกา -2559
  การเลี้ยงโคขุน : กรณีศึกษากลุ่มผู้เลี้ยง
  โคขุนบ้านท่าเยี่ยม ตำบลโนนหอม
  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  เปิดอ่านC5พิพัฒน์ หาญมนตรี -2559
  การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและ
  สวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา
  บ้านโพธิ์ศรี ตำบลงิ้วด่อน
  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  เปิดอ่านC5พีรญา สมพงษ์ -2559
  การสื่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุโดย
  มีส่วนร่วมของชุมชนโนนวัฒนา
  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
  เปิดอ่านC5ภัทราวรรณ ณรงค์รัตนกานต์ -2559
  การพัฒนาศักภาพการจัดการท่องเที่ยว
  เชิงอนุรักษ์ บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่
  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  เปิดอ่านC5ยุวรีย์ บัวโรย -2559
  กระบวนการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  บ้านสารภี ต.จอมปลวกอ.บางคนที
  จ.สมุทรสงคราม
  C5สุระษักษิ์ ปักสังคะเนย์ -2559
  กระบวนการจััดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
  มิตรสัมพันธ์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  C5อภิกช ศิริสุทธิ์ -2559
  การจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ใน
  หมู่บ้านศิริการ์เด้น 2 ต.ปากเป็ด
  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  เปิดอ่านC5ฉวีวรรณ สาริบุตร -2560
  การจัดการกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
  บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน
  จังหวัดสกลนคร
  เปิดอ่านC5มาลา จินดาหลวง -2560
  วิธีการจัดการและฟื้นฟูป่าชุมชนห้วยหินฝน
  ให้เป็นแหล่งอาหารชาวบ้าน กรณีศึกษา
  ชุมชนห้วยหินฝน ตำบลป่าตึง
  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  เปิดอ่านC5รุ่งฤดี ขนอม -2560
  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  ของชุมชนแหลมประทับ ตำบลท้องเนียน
  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดอ่านC5เกสรา บัวสุวรรณ -2561
  การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
  ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ตำบลหมอศรี
  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  เปิดอ่านC5จรัญ เข็มเพ็ชร -2561
  ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการ
  ดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
  บ้านคลอกศอก หมู่ที่ 2 ตำบลสองแพรก
  อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เปิดอ่านC5จินตนา ลมบีนี -2561
  การส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงไก่
  พื้นเมืองแบบอินทรีย์ ชุมชนบ้านสันสะลึก
  หมู่ที่ 1 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
  จังหวัดเชียงราย
  เปิดอ่านC5ธีรพงษ์ เพิ่ม -2561
  การจัดการปัญหาขยะมูลฝอยตามหลัก 5R's
  ของชุมชนพรุพี ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดอ่านC5พระครูพิพัฒนสีลานุกูล - 2561
  บทบาทของครูกับการเสริมสร้างจริยธรรมของ
  นักเรียนประถมด้วยหลักวุฒิธรรม 4 ศึกษา
  กรณีโรงเรียนเกียรติขนอมศึกษา
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดอ่านC5ภูริณัฐ ใจสนุก -2561
  ความต้องการด้านการพัฒนาบริการชุมชนของ
  ไปรษณีย์ตำบลควนทอง อำเภอขนอม
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดอ่านC5มานพ แดงจันทึก -2561
  เทคโนโลยีชาวบ้านในการแก้ไขน้ำกระด้าง
  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคชุมชนบ้านมอกะหาด
  ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
  จังหวัดนครราชสีมา
  เปิดอ่านC5มาโนช พึ่งจะแย้ม -2561
  กระบวนการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองด้าน
  พลังงานของชุมชนบ้านโทกเสือ
  ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
  จังหวัดเชียงใหม่
  เปิดอ่านC5มีสุข หวังวิวัฒนา -2561
  การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ปูแสมของชุมชน
  บ้านหัวเทอะ ตำบลขนอม อำเภอขนอม
  จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดอ่านC5สุภัคสร วรรณปลูก -2561
  การเสริมสร้างบทบาทและเครือข่าย
  ผู้นำสตรีในท้องถิ่นพื้นที่อำเภอภูซาง
  จังหวัดพะเยา
  เปิดอ่านC5สุรวัช สถานเดิม -2561
  ชุมชนกับการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
  ในตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
  จังหวัดเชียงใหม่
  เปิดอ่านC5อาภรณ์ บัวคง -2561
  ผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างพันธมิตร
  ธุรกิจเครือข่ายผู้ซื้อและผู้ขายน้ำยางพารา
  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
  เปิดอ่านC5จีรนันท์ สุขเกษม -2562
  การจัดการโรงสีข้าวชุมชนแบบบูรณาการ
  : กรณีศึกษาบ้านหนองโดน 1 ตำบลหนองโดน
  อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
  เปิดอ่านC5ถาวร บุญชมภู -2562
  การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
  ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  เปิดอ่านC5นพเก้า เพชรอินทร์ -2562
  บทบาทของสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็ง
  ของชุมชน กรณีศึกษา สหกรณ์บริการชุมชน
  แพรกศรีราชา จำกัด อำเภอสรรคบุรี
  จังหวัดชัยนาท
  เปิดอ่านC5บุญฤทธิ์ อินต๊ะปัญญา -2562
  การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
  และชุมชนเมือง เพื่อพัฒนาชุมชนบ้าน
  หนองสองห้อง ตำบลเม็งราย
  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
  เปิดอ่านC5พรชัย ด่านไชยเพชร -2562
  การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน
  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดอ่านC5มานิตย์ เพชรประดับ -2562
  การรวมกลุ่มอาชีพการเลี้ยงกุ้งขาวของ
  เกษตรกร ตำบลระวะ อำเภอระโนด
  จังหวัดสงขลา
  เปิดอ่านC5ศรัญญา วงษ์แย้ม -2562
  การสืบทอดภูมิปัญญาด้านการนวดแผนไทย
  : กรณีศึกษาชุมชนวัดท้ายตลาด ตำบลท่าอิฐ
  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
  เปิดอ่านC5สมพร ดำแก้ว -2562
  การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านบำบัดน้ำบาดาล
  เพื่อใช้อุปโภคและบริโภคขิงชุมชน
  บ้านสะท้อน ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี
  จังหวัดสงขลา
  เปิดอ่านC5สมศักดิ์ บุญเป็ง -2562
  เครือข่ายผู้ผลิตกาแฟไทย คอฟฟี่ วิชั่น
  ที่มีคุณภาพ และยั่งยืน
  เปิดอ่านC5สมสิทธิ์ คำยอญ -2562
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
  เพื่อสุขภาพของชุมชน บ้านหนองเหนี่ยง
  หมู่ที่ 13 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
  จังหวัดเชียงใหม่
  หมวด C6. บุคคลตัวอย่าง/ชุมชนตัวอย่าง มี 3 เล่ม
  เปิดอ่านC6รุ่งนภา แดงจันทึก - 2561
  ผลของการท่องเที่ยวต่อคุณภาพชีวิตในชุมชน
  บ้านมอกะหาด ตำบลหนองน้ำแดง
  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  เปิดอ่านC6สุภวัฒน์ มูลนาม -2561
  การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่
  ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
  จังหวัดกาฬสินธุ์
  เปิดอ่านC6วิเชียร วชิรเสรีชัย -2562
  กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญา
  ท้องถิ่นการปลูกส้มโอ กรณีศึกษา
  นายสมทรง แสงตะวัน ชุมชนบางพลับ
  ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที
  จังหวัดสมุทรสงคราม
  หมวด C7. การมีส่วนร่วม มี 1 เล่ม
  เปิดอ่านC7วิทยา ประสงค์ทรัพย์ -2561
  การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของ
  ประชาชนต่อผลลัพธ์การดำเนินงานตาม
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
  เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
  จังหวัดเชียงใหม่
  เปิดอ่าน
  C1
  นายณัฐวิทย์ ณุวงษ์ศรี - 2563

  การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดตาก ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก
  เปิดอ่าน c2นายกานต์ โตบุญมี - 2563

  แนวทางการจัดทําแผนกิจกรรมประจําปี แบบมีส่วนร่วม
  ของชมรมผู้สูงอายุตําบลนางตะเคียน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
  เปิดอ่าน C5นางสาวสุวรรณา เสวกวรรณ์ - 2562

  การจัดการแผนชีวิตสู่การพึ่งตนเอง ของชุมชนบ้านคลองวัดจุฬามณี ตําบลบางช้าง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม