Mon. Oct 2nd, 2023

VIDEO วิชา สันติศึกษา รหัสวิชา GE634108

VIDEO วิชา สันติศึกษา

รหัสวิชา GE634108

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ 3/2563

งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ช่อง youtube: อมร ศิลปสุวรรณ์

บรรณานุกรม: อมร ศิลปะสุวรรณ (ผู้ผลิต). (2559). มหาตมะคานธี ตำนานแห่งอหิงสา [วีดิทัศน์]. (ม.ป.ท. : อมร ศิลปสุวรรณ์.

ช่อง youtube: ชื่อเรื่อง: คานธี [02-1]

บรรณานุกรม: อมร ศิลปะสุวรรณ (ผู้ผลิต). (2559). มหาตมะคานธี ตำนานแห่งอหิงสา [วีดิทัศน์]. (ม.ป.ท. : อมร ศิลปสุวรรณ์

ช่อง youtube: อมร ศิลปสุวรรณ์

บรรณานุกรม: อมร ศิลปะสุวรรณ (ผู้ผลิต). (2559). มหาตมะคานธี ตำนานแห่งอหิงสา [วีดิทัศน์]. (ม.ป.ท. : อมร ศิลปสุวรรณ์

ช่อง youtube: Somparn Promta

บรรณานุกรม: สมภาร พรมทา. (ผู้บรรยาย). (2562). (SP 04) สันติศึกษากับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมภาร พรมทา. กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาพุทธปรัชญา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ช่อง youtube: THE STANDARD

บรรณานุกรม: THE STANDARD. (ผู้ผลิต). (2563). สันติวิธี แบบ มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ | Readery EP.91. กรุงเทพฯ : THE STANDARD

ช่อง youtube: Crescendo 23 Losociety

บรรณานุกรม: Crescendo 23 Losociety. (ผู้ผลิต). (2563). การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแพ่ง #1 สื่อศาล : สำนักงานศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ : Crescendo 23 Losociety.

ช่อง youtube: เปรมกมล ศักดา

บรรณานุกรม: เปรมกมล ศักดา. (ผู้ผลิต). (2564). การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี. (ม.ป.ท.) : เปรมกมล ศักดา

ช่อง youtube: Thai PBS News

บรรณานุกรม: ชัยวัฒน์ สถาอานันท์. (ผุ้บรรยาย). (2563). นักสันติวิธี ผู้ปกป้อง "ความขัดแย้ง". กรุงเทพฯ : Thai PBS News

ช่อง youtube: Justice Channel

บรรณานุกรม: Justice Channel. (ผู้ผลิต). (2556). กระบวนการยุติธรรม...ง่ายนิดเดียว / Justice is EASY !!!. กรุงเทพฯ : Justice Channel

ช่อง youtube: PRD กรมประชาสัมพันธ์

บรรณานุกรม: กรมประชาสัมพันธ์. (ผู้ผลิต). (2562). ก.ยุติธรรม พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562. กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์.