Sun. Oct 1st, 2023

test วิทยานิพนธ์

ชื่อ-สกุล/ชื่อเรื่อง/หมวดหมู่ฉบับเต็ม
C1 2558
ชยา พรหมวังขาว
การส่งเสริมเกษตรพึ่งตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่
หางดำ ชุมชนบ้านศรีงามพัฒนา
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เปิดอ่าน

C1 2558
สุภาภรณ์ เฮ่าตระกูล
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการปลูกผักปลอดสารพิษ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา
กรณีชุมชนบ้านท่าทราย ต.ท่าเรือ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เปิดอ่าน
C1 2558
ประวิทย์ ภิรมย์ฤกษ์
การจัดการศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ : กรณีศึกษาบ้านโปร่งถนน
ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
เปิดอ่าน
ชื่อ-สกุล/ชื่อเรื่อง/หมวดหมู่ฉบับเต็ม
C1 2558
ชยา พรหมวังขาว
การส่งเสริมเกษตรพึ่งตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่
หางดำ ชุมชนบ้านศรีงามพัฒนา
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เปิดอ่าน

C1 2558
สุภาภรณ์ เฮ่าตระกูล
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
นักเรียนในการปลูกผักปลอดสารพิษ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษา
กรณีชุมชนบ้านท่าทราย ต.ท่าเรือ
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

เปิดอ่าน
C1 2558
ประวิทย์ ภิรมย์ฤกษ์
การจัดการศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ : กรณีศึกษาบ้านโปร่งถนน
ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
เปิดอ่าน