Sun. Dec 3rd, 2023

  เอกสารประกอบการเรียน

  หมวดหนังสือ
  เป้าหมายและแผนชีวิต
  การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพฯ
  องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
  วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้.
  ทรัพยากรธรรมชาติ
  การสร้างพลังสังคม.
  คู่มือนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
  สัมมนาเครือข่ายชุมชน1