Fri. Sep 29th, 2023

E-book วิชา ชุมชนเข้มแข็ง รหัสวิชา GE4004

E-book วิชา ชุมชนเข้มแข็ง รหัสวิชา GE4004

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 1/2561, 2/2561 เทอม 3/2563

งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติดด้วยการจัดการชุมชนตามปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การเรียนรู้บูรณาการชีวิตกับชุมชน การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ และการสร้างเครือข่าย ด้วยกระบวนการปรับกระบวนทัศน์ การจัดระเบียบชีวิต และการสร้างระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง โดยมีเป้าหมายให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนเป็นสำคัญ

บรรณานุกรม: ศุภกร คุรุการเกษตร (เรียบเรียง). (2556). ภูมิคุ้มกันชีวิต ภูมิคุ้มกันชุมชน. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเมืองแบบทางการกับการเมืองแบบธรรมชาติ ทฤษฎีระบบการเมืองไทย กรอบการวิเคราะห์ไตรลักษณรัฐ ฯลฯ

บรรณานุกรม: ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2554). รัฐกับสังคม : ไตรลักษณรัฐไทในพหุสังคมสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : พี.เพรส.

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งภาค 1 และภาค 2 ว่าด้วยเรื่องทางตันของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เมื่อโลกมีการพัฒนา จะพัฒนาอย่างไร จึงกลายเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน จะทำอย่างไร ในเมื่อสิ่งที่พาตัวมาเจอปัญหาก็คือสิ่งที่พาตัวมาสู่ความเจริญ การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกมากกับการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืนของคน

บรรณานุกรม: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2538). การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development). (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย การประชุสหประชาชาติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและบทบาทของประเทศไทย ฯลฯ

บรรณานุกรม: อัษฎาพร ไกรพานนท์ (บรรณธิการ). (2556). “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ 7 กรณีตัวอย่างชุมชน ยืนหยัดรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมต่อทุกสังคม ทั้งในเมืองและชนบท

บรรณานุกรม: อรรถพล อนันตวรสกุล (เรียบเรียง). (2556). 7 กรณีตัวอย่างชุมชน ยืนหยัดรับมือการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.