Mon. Jul 22nd, 2024

  E-book วิชา คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำหรับผู้ประกอบการชุมชน รหัสวิชา CE634319

  b1

  ธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน : ธุรกิจภาคบริการ

  สาระสังเขป : บทความฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน ธุรกิจภาคบริการ
  รรณานุกรม : สานิต หนูนิล. (2559). ธรรมาภิบาลในองค์การภาคเอกชน : ธุรกิจภาคบริการ. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย ปีที่ 36(2) : 57-76.
  แหล่งที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร

  คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

  สาระสังเขป : คู่มือฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฯลฯ บรรณานุกรม : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบราชการ. (2552). คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. กรุงเทพฯ : สำนักงาน แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบราชการ

  คู่มือเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

  สาระสังเขป : คู่มือฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 หลัก พร้อมรายละเอียด ฯลฯ บรรณานุกรม : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2564). คู่มือเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. แหล่งที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำหรับผู้ประกอบการชุมชน

  สาระสังเขป : เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้รวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม มนุษย์กับสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาตะวันตก ฯลฯ บรรณานุกรม : อัศวัลักษ์ ราชพลสิทธิ์. (2566). คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สำหรับผู้ประกอบการชุมชน. คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต). แหล่งที่มา : คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล

  สาระสังเขป : หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐ ฯลฯ บรรณานุกรม : ปธาน สุวรรณมงคล. (2558). การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า. แหล่งที่มา : สถาบันพระปกเกล้า