Wed. Sep 27th, 2023

การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตและชุมชนที่ยั่งยืน

รหัสวิชา ID4006

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 2/2562

แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ชื่อหนังสือ: คู่มือการจัดการความรู้ของชุมชุน

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนิยามการจัดการความรู้ของชุมชน เป้าหมาย ประเภท ทักษะและเทคนิค เครื่องมือ ขั้นตอนและวิธีการ ตัวอย่างการจัดการความรู้ของชุมชน

บรรณานุกรม: สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน. (2559). คู่มือการจัดการความรู้ของชุมชุน. กรุงเทพฯ : สำนัก.

แหล่งที่มา: สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาธุรกิจชุมชน

ชื่อหนังสือ: การจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตของตนเอง

บรรณานุกรม: พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ. (2565). การจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน. 

แหล่งที่มา: วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ชื่อหนังสือ: การจัดการความรู้ : กระบวนการพัฒนาคนและการพัฒนางาน

สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ กระบวนการพัฒนาคนและการพัฒนางาน หัวใจของการจัดการความรู้ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

บรรณานุกรม: พระพนมภรณ์ ฐานิสสโร, ชาตรี เพ็งทำ และพระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต. (2563). Journal of Roi Kaensarn Academi. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ชื่อหนังสือ: คู่มือการจัดการความรู้

สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากที่ได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้

บรรณานุกรม: กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงใหม่. (ม.ป.ป.). คู่มือการจัดการความรู้. เชียงใหม่ : อบจ.เชียงใหม่

แหล่งที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงใหม่

ชื่อหนังสือ: รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

สาระสังเขป: รายงานนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

บรรณานุกรม: ศรัณยุ หมั้นทรัพย์. (2561). รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด.  สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

แหล่งที่มา: สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า