Mon. Jun 17th, 2024

  การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชีวิตและชุมชนที่ยั่งยืน

  รหัสวิชา ID4006

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 2/2562

  แผนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

  ชื่อหนังสือ: คู่มือการจัดการความรู้ของชุมชุน

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับนิยามการจัดการความรู้ของชุมชน เป้าหมาย ประเภท ทักษะและเทคนิค เครื่องมือ ขั้นตอนและวิธีการ ตัวอย่างการจัดการความรู้ของชุมชน

  บรรณานุกรม: สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน. (2559). คู่มือการจัดการความรู้ของชุมชุน. กรุงเทพฯ : สำนัก.

  แหล่งที่มา: สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาธุรกิจชุมชน

  ชื่อหนังสือ: การจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

  สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตของตนเอง

  บรรณานุกรม: พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ. (2565). การจัดการความรู้บนฐานทุนชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น. วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน. 

  แหล่งที่มา: วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

  ชื่อหนังสือ: การจัดการความรู้ : กระบวนการพัฒนาคนและการพัฒนางาน

  สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ กระบวนการพัฒนาคนและการพัฒนางาน หัวใจของการจัดการความรู้ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  บรรณานุกรม: พระพนมภรณ์ ฐานิสสโร, ชาตรี เพ็งทำ และพระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต. (2563). Journal of Roi Kaensarn Academi. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

  แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

  ชื่อหนังสือ: คู่มือการจัดการความรู้

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากที่ได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้

  บรรณานุกรม: กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงใหม่. (ม.ป.ป.). คู่มือการจัดการความรู้. เชียงใหม่ : อบจ.เชียงใหม่

  แหล่งที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงใหม่

  ชื่อหนังสือ: รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

  สาระสังเขป: รายงานนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

  บรรณานุกรม: ศรัณยุ หมั้นทรัพย์. (2561). รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด.  สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

  แหล่งที่มา: สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า