Thu. Jun 13th, 2024

  E-book วิชา การจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รหัสวิชา ID4004

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 2/2561 แผนเรียนรวม 59

  กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น (ชัยภูมิ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

  งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  สาระสังเขป: คู่มือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการก่อเกิด รูปแบบ ความสำคัญ พัฒนาการ กระบวนวิธีจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง รวมทั้งการวิเคราะห์องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน

  บรรณานุกรม: จำนงค์ แรกพินิจ และประภาส สุทธิอาคาร. (2551). องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน 1. กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์.

  สาระสังเขป: เอกสารเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ความหมาย และองค์ประกอบในการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชน แนวคิด กระบวนการ วิธีการและการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ธีรัศมิ์ พูลนวล, จำนงค์ แรกพินิจ และประภาส สุทธิอาคาร. (2548). กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน.

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งภาค 1 และภาค 2 ว่าด้วยเรื่องทางตันของการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เมื่อโลกมีการพัฒนา จะพัฒนาอย่างไร จึงกลายเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน จะทำอย่างไร ในเมื่อสิ่งที่พาตัวมาเจอปัญหาก็คือสิ่งที่พาตัวมาสู่ความเจริญ การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกมากกับการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืนของคน

  บรรณานุกรม: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2538). การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development). (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

  สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับโจทย์ของการทำงานพัฒนา ต่อความอับจนและปัญหา กับพลังและศักยภาพ พลังท้องถิ่น ฐานทรัพยากร เครือข่ายทางสังคม ระบบความรู้ วัฒนธรรมและความเชื่อ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สีลาภรณ์ บัวสาย. (2547). พลังท้องถิ่น : บทสังเคราะห์งานวิจัยด้านชุมชน. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  สาระสังเขป: เอกสารฉบับนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความหมาย การสร้างเครือข่าย ความจำเป็นที่ต้องมีเครือข่าย รูปแบบของเครือข่าย ประโยชน์ของเครือข่าย ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์. (2542). การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา. (ม.ป.ท. : ม.ป.พ.)