Sun. Oct 1st, 2023

E-book วิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหารและพลังงานทางเลือก 

รหัสวิชา ID4008

ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 2/2562
กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น (สุโขทัย)

ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

1.  ชื่อหนังสือ: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจ ช่วยเหลือ ร่วมมือ และประสานงานในส่วนที่ทุกคนเกี่ยวข้อง

บรรณานุกรม: จริยา มหาเทียร. (2559). การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ. 3(2).  129-141.

แหล่งที่มา: วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

2.  ชื่อหนังสือ: รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาระสังเขป: รายงานนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานบริหารจัดการ แนวทางการจัดทำแผน/โครงการ ฯลฯ

บรรณานุกรม: สำนักงานปลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2559). รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

แหล่งที่มา: สำนักงานปลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.  ชื่อหนังสือ: โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียวเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

สาระสังเขป: เอกสารนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564). เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ฯลฯ

บรรณานุกรม: ปัญญวัตน์ โกมุทบุตร. (2558). โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียวเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.  ชื่อหนังสือ: การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน

สาระสังเขป: รายงานเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานทางเลือกของไทย

บรรณานุกรม: ปวริศร เลิศธรรมเทวี และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์. (2560). การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

แหล่งที่มา: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

5.  ชื่อหนังสือ: การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์:
กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 1

สาระสังเขป: รายงานเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์:
กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 1

บรรณานุกรม: สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2556).
การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์
:
กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 1. กรุงเทพฯ : สถาบัน.

แหล่งที่มา:
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย