Tue. Jun 18th, 2024

  E-book วิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อาหารและพลังงานทางเลือก 

  รหัสวิชา ID4008

  ทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ รุ่น 2/2562
  กลุ่มวิชาการพัฒนาท้องถิ่น (สุโขทัย)

  ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

  1.  ชื่อหนังสือ: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจ ช่วยเหลือ ร่วมมือ และประสานงานในส่วนที่ทุกคนเกี่ยวข้อง

  บรรณานุกรม: จริยา มหาเทียร. (2559). การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ. 3(2).  129-141.

  แหล่งที่มา: วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

  2.  ชื่อหนังสือ: รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  สาระสังเขป: รายงานนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานบริหารจัดการ แนวทางการจัดทำแผน/โครงการ ฯลฯ

  บรรณานุกรม: สำนักงานปลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2559). รายงานผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สำนักงาน.

  แหล่งที่มา: สำนักงานปลักกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  3.  ชื่อหนังสือ: โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียวเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

  สาระสังเขป: เอกสารนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564). เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ฯลฯ

  บรรณานุกรม: ปัญญวัตน์ โกมุทบุตร. (2558). โอกาสในการประยุกต์ใช้แหล่งพลังงานสีเขียวเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

  แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  4.  ชื่อหนังสือ: การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน

  สาระสังเขป: รายงานเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานทางเลือกของไทย

  บรรณานุกรม: ปวริศร เลิศธรรมเทวี และอัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์. (2560). การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียน. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

  แหล่งที่มา: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

  5.  ชื่อหนังสือ: การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์:
  กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 1

  สาระสังเขป: รายงานเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์:
  กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 1

  บรรณานุกรม: สถาบันวิจัยสังคม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2556).
  การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์
  :
  กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 1. กรุงเทพฯ : สถาบัน.

  แหล่งที่มา:
  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย