จำนวนผู้ชม 204

วิชาการพัฒนาชีวิต 4 การพัฒนาและยกระดับโครงงานการประกอบการชุมชน

รหัสวิชา LD634304

ชื่อหนังสือ: SE CATALOG รวมกิจการ เพื่อสังคมไทย

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแผนที่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ รวมกิจการเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ ทั้งบริษัท หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

บรรณานุกรม: ปรัญชัย ฮวดชัย และปริยาภรณ์ สุขสีทอง. (2555). SE CATALOG รวมกิจการ เพื่อสังคมไทย. กรุงเทพฯ : ชิล ชิล แคปปิตัล.

แหล่งที่มา: สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

ชื่อหนังสือ: วิสาหกิจเพื่อสังคม: การต่อยดวิสาหกิจชุชนและสวัสดิการชุมชนเพื่อการจัดการชุมชนทุ่งตำเสา

สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ วิสาหกิจเพื่อสังคม: การต่อยดวิสาหกิจชุชนและสวัสดิการชุมชนเพื่อการจัดการชุมชนทุ่งตำเสา เพื่อช่วยชุมชนเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

บรรณานุกรม: อุทัย ปริญญาสุทธินันท์. (2560). วิสาหกิจเพื่อสังคม: การต่อยดวิสาหกิจชุชนและสวัสดิการชุมชนเพื่อการจัดการชุมชนทุ่งตำเสา. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 5(2) 353-364

แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อหนังสือ: “วิสาหกิจชุมชน” ปฏิทรรศน์ในการแข่งขันทางธุรกิจ

สาระสังเขป: บทความนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชุมชน ในประเด็นอุปสงค์อุปทาน ฯลฯ

บรรณานุกรม: อุทัย ปริญญาสุทธินันทร์. (2560). “วิสาหกิจชุมชน” ปฏิทรรศน์ในการแข่งขันทางธุรกิจ. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย ปีที่ 37(2) 131-150, 2560

แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อหนังสือ: ทุนทางสังคมกับการประกอบสร้างวิสาหกิจชุมชน กรณี กลุ่มประมงดอนแก้ว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

สาระสังเขป: บทความวิจัยนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับทุนทางสังคมกับการประกอบสร้างวิสาหกิจชุมชน กรณี กลุ่มประมงดอนแก้ว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

บรรณานุกรม: สุนิตย์ เหมนิล. (2564). ทุนทางสังคมกับการประกอบสร้างวิสาหกิจชุมชน กรณี กลุ่มประมงดอนแก้ว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. วารสารพัฒนาสังคม ปีที่ 23 ฉบับที่ 1/2564

แหล่งที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อหนังสือ: ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ฉบับประชาชน

สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชน ที่มีเป้าหมายคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

บรรณานุกรม: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ฉบับประชาชน. (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.).

แหล่งที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ