Tue. May 21st, 2024

  หมวด 4

  การจัดการพืชเพื่อเพิ่มรายได้

  เรียนรู้การใช้ปุ๋ยคอกในการปลูกพืชผัก

  อัจฉรา คูทอง

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนอุตรดิตถ์

  ทดสอบการแปรเปลี่ยนระบบการทํานาเป็นนาระบบอินทรีย์อย่างยั่งยืน

  วิลาวัลย์ คงเทศน์

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนอุตรดิตถ์

  เรียนรู้การทํานํ้าหมักชีวภาพจากผลมะกรูด

  วรรณี รอดรักษา

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนอุตรดิตถ์

  การปลูกมะขามหวานแบบผสมผสาน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของข้าพเจ้า

  นายสัจพงษ์ ท้าวน้อย

  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน(มหาวิทยาลัยชีวิต)

  ทํานาแบบผสมผสานลดต้นทุนการผลิตข้าว

  นางสาวกรรณิการ์  ใจคิด

  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตปิยภูมิประชารักษ์นครสวรรค์

  การปลูกยางพาราเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของข้าพเจ้า

  นางภิญญภัสสร์ ผุยดา

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน

  โครงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตปลูกผักอินทรีย์ตามบาทวิถีพึ่งตนของข้าพเจ้า

  นางปรีดา ธนกิจพิพัฒน

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุราษฎร์ธานี

  ทดสอบการทําปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนจาก กากถั่วเหลืองเพื่อใช้กับทุเรียน ลองกอง มังคุด และผลไม้อืÉนๆ

  นายนฤทธิ์ กุลพรม

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดอุตรดิตถ์

  การทําทุเรียนนอกฤดูเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวของข้าพเจ้า

  นายรัชพล เผือกภูมิ

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนนสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่

  การปลูกกล้วยหอมโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของข้าพเจ้า

  นางมาลี ปันต๊ะ

  สถาบนการเรียนรู้เพื่อปวงชน(มหาวิทยาลยชีวิต)

  การปลูกทุเรียนในพื้นที่ 5 ไร่ เพื่อเพิ่มรายได้ของข้าพเจ้า

  วิชา กลับชัย

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุราษฎร์ธานี