Sun. Oct 1st, 2023

หมวด 4

การจัดการพืชเพื่อเพิ่มรายได้

เรียนรู้การใช้ปุ๋ยคอกในการปลูกพืชผัก

อัจฉรา คูทอง

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนอุตรดิตถ์

ทดสอบการแปรเปลี่ยนระบบการทํานาเป็นนาระบบอินทรีย์อย่างยั่งยืน

วิลาวัลย์ คงเทศน์

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนอุตรดิตถ์

เรียนรู้การทํานํ้าหมักชีวภาพจากผลมะกรูด

วรรณี รอดรักษา

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนอุตรดิตถ์

การปลูกมะขามหวานแบบผสมผสาน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของข้าพเจ้า

นายสัจพงษ์ ท้าวน้อย

สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน(มหาวิทยาลัยชีวิต)

ทํานาแบบผสมผสานลดต้นทุนการผลิตข้าว

นางสาวกรรณิการ์  ใจคิด

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตปิยภูมิประชารักษ์นครสวรรค์

การปลูกยางพาราเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตของข้าพเจ้า

นางภิญญภัสสร์ ผุยดา

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน

โครงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตปลูกผักอินทรีย์ตามบาทวิถีพึ่งตนของข้าพเจ้า

นางปรีดา ธนกิจพิพัฒน

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุราษฎร์ธานี

ทดสอบการทําปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนจาก กากถั่วเหลืองเพื่อใช้กับทุเรียน ลองกอง มังคุด และผลไม้อืÉนๆ

นายนฤทธิ์ กุลพรม

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนจังหวัดอุตรดิตถ์

การทําทุเรียนนอกฤดูเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวของข้าพเจ้า

นายรัชพล เผือกภูมิ

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนนสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่

การปลูกกล้วยหอมโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของข้าพเจ้า

นางมาลี ปันต๊ะ

สถาบนการเรียนรู้เพื่อปวงชน(มหาวิทยาลยชีวิต)

การปลูกทุเรียนในพื้นที่ 5 ไร่ เพื่อเพิ่มรายได้ของข้าพเจ้า

วิชา กลับชัย

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุราษฎร์ธานี