Wed. Sep 27th, 2023

โครงการบริการวิชาการ

           “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาบัณฑิต”

         วันอังคารที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ.2564

ณ  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  (ประชุมออนไลน์ Google Meet)

                    บัณฑิตศึกษา  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ได้เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  ประจำปีการศึกษา 2564  จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาการ  “เตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาบัณฑิต  ในวันอังคารที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ.2564  ณ  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  (ประชุมออนไลน์ Google Meet) ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนงค์   แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่   รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล รักษาการคณบดีบัณฑิตศึกษา  กล่าวต้อนรับและแนะนำการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาบัณฑิต    รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตต์จรัส  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์ประจำสถาบัน บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน  เพื่อให้นักศึกษาได้วางแผนการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถปรับตัวได้เตรียมความพร้อมให้กับตนเอง ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วสถาบันให้ประสบผลสำเร็จ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการ)

อัญมณี ชูมณี (รายงาน)

นิพล ทุ่มนุ่ม (ถ่ายภาพ)