Mon. Jun 17th, 2024

  ข่าวกิจกรรม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  การประชุมอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ - Online

                    เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  อาจารย์ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ จัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมคณาจารย์จากส่วนกลาง  และอาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบทุก ศรป., ศรช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสื่อและเครื่องมือการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา รุ่น ๑/๒๕๖๓ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตอบสนองวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ซึ่งในวันนี้ได้มีการนำเสนอรายวิชา CE634204 การจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาส่วนกลาง คือ รศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล อ.อภิชาติ มหาราชเสนา และอ.วิเชียร วชิรเสรีชัย และรายวิชา CE634205 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการประกอบการชุมชน อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาส่วนกลาง คือ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์ อ.รมย์ธีรา น้อยประเสริฐ และอ.เทพพิสุทธิ์ ประจิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชา ใช้รูปแบบการประชุม online ผ่านระบบ zoom ณ ห้องประชุม online ชั้น ๒ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์อย่างสะดวก และรวดเร็ว

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

  ทรงวุฒิ แสงใส (ถ่ายภาพ)