Sun. Jun 23rd, 2024

  ข่าวกิจกรรม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  จัดกระบวนการเรียนรู้เสริม ในรายวิชา สันติศึกษา เทอม ๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบห้องเรียน online

                           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.  อาจารย์เทพพิสุทธิ์ ประจิตร และอาจารย์วิเชียร  วชิรเสรีชัย ได้จัดกระบวนการเรียนรู้เสริม ในรายวิชา สันติศึกษา เทอม ๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบห้องเรียน online ณ ชั้น ๒ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

            การเรียนรู้ในรายวิชา สันติศึกษา เป็นการสอนเสริม โดยมีวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อนำเสนอคลิปวีดิทัศน์การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กรธุรกิจ กรณีปล่อยของเสียสู่ลำคลอง และคลิปวีดิทัศน์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีบุกรุกที่ดิน โดยใช้หลักและกระบวนการสันติวิธี ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียน พร้อมให้ข้อแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค

            นักศึกษามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการนำเสนอ และการเรียนรู้ผ่านระบบห้องเรียน online  โดยปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา ได้นำเสนอผลการศึกษา ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว/ถ่ายภาพ)