Tue. May 21st, 2024

  ข่าวกิจกรรม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  การประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗

                             

             เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดี พร้อมทีมอาจารย์ที่ประกอบด้วย อาจารย์ศุภกร คุรุการเกษตร, อาจารย์ภูมิใจ ไร่ดี, อาจารย์สุรศักดิ์ สุขมาก, อาจารย์วัชรี อรุณราช และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ ผ่านระบบห้องประชุม online ณ ชั้น ๒ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน โดยปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์อย่างสะดวก และรวดเร็ว

   

   

   

   

   

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

  ทรงวุฒิ แสงใส (ถ่ายภาพ)