Mon. Feb 26th, 2024

  ข่าวกิจกรรม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  คุณสุพิมฎ์ฐิพา วงษ์สุกัณณฑัต นักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่น ๖๓ ได้มอบเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

   

                                 เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณสุพิมฎ์ฐิพา วงษ์สุกัณณฑัต นักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่น ๖๓ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน ได้มอบเครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา การนี้ อาจารย์เทพพิสุทธิ์ ประจิตร อาจารย์ประจำ ตัวแทนของสถาบันเป็นผู้รับมอบและกล่าวขอบคุณ ณ ชั้น ๒ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

   

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว/ถ่ายภาพ)