Tue. Jun 18th, 2024

  ข่าวกิจกรรม สำนักหอสมุดและสารสนเทศ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  อาจารย์เทพพิสุทธิ์ ประจิตร
  จัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาสันติศึกษา ออนไลน์

     

                                เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์เทพพิสุทธิ์ ประจิตร อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาสันติศึกษา ให้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่น ๖๓ เทอม ๓/๒๕๖๓ สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชน โดยมีเนื้อหาของรายวิชาหน่วยที่ ๒ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและความขัดแย้ง โดยอาศัยหลักศาสนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกฎหมาย

                             การนี้ สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องเรียนออนไลน์ อำนวยความสะดวกในการจัดระบบและควบคุมระบบการเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ชั้น ๒ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

   

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

  นิพล ทุ่มนุ่ม (ถ่ายภาพ)