Sun. Jun 23rd, 2024

  สำนักบัณฑิตศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ แบบ online ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

       

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักบัณฑิตศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา สุขเกษม เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์, อาจารย์ ดร.สุรัตน์ เพชรนิล ผู้ทรงคุณวุฒิ, อาจารย์ ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, อาจารย์ ดร.วงศ์สถิต วิสุภี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, อาจารย์ ดร.ทวิช บุญธิรัศมี ผู้แทนบัณฑิตศึกษา และอาจารย์อัญมณี ชูมณี เลขานุการ

               นักศึกษาปริญญาโทที่เข้าร่วมในการสอบครั้งนี้ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย 1) คุณณัฐวิชย์ ณุวงษ์ศรีเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชน และ 2) คุณพิมพ์วลัญช์ พัฒนอรรถกร เรื่อง การดำรงภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มตีมีด: กรณีศึกษาตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

     การนี้สำนักหอสมุดและารสนเทศ ให้บริการสถานที่ในการจัดสอบวิทยานิพนธ์ โดยปฏิบัติตาม มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเข้าสอบแบบออนไลน์ และควบคุมระบบการสอบวิทยานิพนธ์ในรูปแบบออนไลน์ ณ ชั้น ๒ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

  นิพล ทุ่มนุ่ม (ถ่ายภาพ)