Mon. Jul 22nd, 2024

  สำนักบัณฑิตศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ แบบ online ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

            เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สำนักบัณฑิตศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา สุขเกษม เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์, อาจารย์ ดร.สุรัตน์ เพชรนิล ผู้ทรงคุณวุฒิ, รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตต์จรัส อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ตรีสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, อาจารย์ ดร.ทวิช บุญธิรัศมี ผู้แทนบัณฑิตศึกษา และอาจารย์อัญมณี ชูมณี เลขานุการ

            นักศึกษาปริญญาโทที่เข้าร่วมในการสอบครั้งนี้ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1) คุณนงลักษณ์ อัศวสกุลชัย เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (ข้าวสุข) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 2) คุณเกษม กงสิน เรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนโบราณกึ่งสำเร็จรูป อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 3) คุณสุวรรณา เสวกวรรณ์ เรื่อง การจัดการชีวิตสู่การพึ่งตนเองของชาวบ้านคลองวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และ 4) คุณกานต์ โตบุญมี เรื่อง การศึกษาแนวทางในการจัดทำแผนกิจกรรมประจำปีแบบมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอายุตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

              การนี้สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ให้บริการสถานที่ในการจัดสอบวิทยานิพนธ์ โดยปฏิบัติตาม มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาเข้าสอบแบบออนไลน์ และควบคุมระบบการสอบวิทยานิพนธ์ในรูปแบบออนไลน์ ณ ชั้น ๒ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

   

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)