Tue. Jun 18th, 2024

             เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักหอสมุดและสารสนเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (๕) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภการ สิริไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

            สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงขน โดยในที่ประชุมได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่สนับสนุน “สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” ให้กับคณะศิลปศาสตร์ สำนักบัณฑิตศึกษา และส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขับเคลื่อนงานระดับสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิต วิจัย วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้อย่างมีคุณภาพ

               ประเด็นสำคัญที่ประชุมร่วมพิจารณาคือ แนวปฏิบัติการจัดทำสื่อสารสนเทศสำหรับเรียนออนไลน์ ให้สอดคล้องประกาศระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๒) ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนระยะเวลาหรือกำหนดกิจกรรมอื่นมาทดแทน และปรับวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการสอนแบบออนไลน์หรือกิจกรรมอื่นที่ได้ดำเนินการไป

           การนี้สำนักหอสมุดและสารสนเทศ มีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนสื่อสารสนเทศทางการศึกษาพร้อมให้บริการงานวิชาการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล โดยความร่วมมือจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เพื่อจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ “สำนักหอสมุดและสารสนเทศ และเว็บไซต์ “สำนักบัณฑิตศึกษา” ได้ตลอดเวลาที่ต้องการเรียนรู้

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว/ถ่ายภาพ)