Wed. Sep 27th, 2023

เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ เดินทางไปรับบริจาคหนังสือและขนย้ายหนังสือ ตำราเรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาชนบท….

 

         

                            เมื่อวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ งานห้องสมุด สำนักหอสมุดและสารสนเทศ เดินทางไปรับบริจาคหนังสือและขนย้ายหนังสือ ตำราเรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และการพัฒนาชนบท ของ ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหนังสือของ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ ประธานกรรมการสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ที่อาคารวิชาการ ๓ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อใช้ประโยชน์ทางวิชาการ และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ที่จะจัดให้มีไว้สำหรับบริการภายในอาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

            

             

 

 

 

 

 

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

ทรงวุฒิ แสงใส (ถ่ายภาพ)