Mon. Oct 2nd, 2023

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์เทพพิสุทธิ์ ประจิตร นำทีมวิจัย ที่ประกอบด้วยอาจารย์ชมพูนุท แย้มสรวล และอาจารย์นัชชาพร ชวนใช้ หารือการขับเคลื่อนงานวิจัยเรื่องเกลือ ณ ชั้น ๒ ห้องเรียนออนไลน์ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

 

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์เทพพิสุทธิ์ ประจิตร นำทีมวิจัย ที่ประกอบด้วยอาจารย์ชมพูนุท แย้มสรวล และอาจารย์นัชชาพร ชวนใช้ หารือการขับเคลื่อนงานวิจัยเรื่องเกลือ ณ ชั้น ๒ ห้องเรียนออนไลน์ อาคารหอสมุดวิบูลย์ เข็มเฉลิม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

          งานวิจัยเรื่องเกลือ ซึ่งอยู่ภายใต้ชุดโครงการวิจัยระดับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ถือเป็นประเด็นสำคัญของการทำวิจัย เพราะเกลือมีคุณสมบัติที่สามารถนำไปประกอบอาหาร ใช้ในการถนอมอาหาร หรือนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นผลผลิตที่มีคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดสมุทรสงคราม ควรค่าในการส่งเสริม อนุรักษ์ให้นาเกลือคงอยู่ต่อไป

          สำนักหอสมุดและสารสนเทศ เห็นถึงความสำคัญ และสนับสนุนงานวิชาการและวิจัยของสถาบัน ได้อำนวยความสะดวกให้กับทีมวิจัยในการหารือการขับเคลื่อนงานวิจัยเรื่องเกลือ โดยการให้ใช้พื้นที่ คอมพิวเตอร์ จอทีวี ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

            

             

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว/ถ่ายภาพ)