Sun. Oct 1st, 2023

คลิกชมวิดีโอ

             บรรยายสรุป การประกอบการชุมชน โดย ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 


สรุปเนื้อหา

  • ความเป็นมา
  • ลักษณะของการประกอบการชุชน
  • ตัวแบบ (Model)การผลิต
  • ความสำคัญ
  • ระดับของการประกอบการชุมชน
  • รูปแบบของการประกอบการชุมชน
  • การเข้าสู่การประกอบการชุมชน