Mon. Jun 17th, 2024

              เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีการฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจชุมชนและการวางแผนการเงิน ณ ชั้น ๒ ห้องประชุมประยงค์ รณรงค์ อาคารแม่กลอง สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ แรกพินิจ อธิการบดี กล่าวต้อนรับวิทยากร อาจารย์ และพนักงานผู้รับการฝึกอบรม และกล่าวเปิดการฝึกอบรม

             วิทยากรฝึกอบรมโดย อาจารย์วิชิต นันทวรวัน บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาธุรกิจชุมชน” และอาจารย์พรรษา ทาเจริญศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ “การวางแผนการเงิน”

             โครงการฝึกอบรมการพัฒนาธุรกิจชุมชนและการวางแผนการเงิน ที่จัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์  สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของสถาบัน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากรประจำศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม

           สำนักหอสมุดและสารสนเทศ ได้ให้การสนับสนุนโครงการการฝึกอบรมดังกล่าว ในด้านการบันทึกเทปวิดีโอ การบันทึกและรายงานข่าวกิจกรรม รวมถึงบุคลากรของสำนักหอสมุดฯ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

  คลิกชมวิดีโอ

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว)

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)

  นิพนธ์ ทุ่มนุ่ม (ภาพถ่าย)