Tue. Jun 18th, 2024

           เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานรวมพลังเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  โดยมีวัตถุประสงค์
               เพื่อรำลึกและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร พระอัจฉริยภาพ ในฐานะองค์อัครศิลปิน และ พระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะ องค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปะวัฒนธรรมของไทยและตลอดจนเป็นการศึกษาสืบสาน เพื่อส่งมอบพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่เด็กเยาวชนและพสกนิกรของท่านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

                 

          ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเห็นสมควร เรียนเชิญ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเลข 9 ด้วยสีทองบนร่มสีพื้นในงานดังกล่าว ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

  การบันทึกและรายงานข่าวกิจกรรม รวมถึงบุคลากรของสำนักหอสมุดฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

  วิเชียร วชิรเสรีชัย (รายงานข่าว-ถ่ายภาพ)
  ภูมิใจ ไร่ดี (ภาพถ่าย)

  ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)