Fri. Sep 29th, 2023

         เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานรวมพลังเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์
             เพื่อรำลึกและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร พระอัจฉริยภาพ ในฐานะองค์อัครศิลปิน และ พระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะ องค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปะวัฒนธรรมของไทยและตลอดจนเป็นการศึกษาสืบสาน เพื่อส่งมอบพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่เด็กเยาวชนและพสกนิกรของท่านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

               

        ในการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเห็นสมควร เรียนเชิญ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เข้าร่วมกิจกรรมการเขียนเลข 9 ด้วยสีทองบนร่มสีพื้นในงานดังกล่าว ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

การบันทึกและรายงานข่าวกิจกรรม รวมถึงบุคลากรของสำนักหอสมุดฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

 

 

ทรงวุฒิ แสงใส (รายงานข่าว-ถ่ายภาพ)
ภูมิใจ ไร่ดี (ภาพถ่าย)

ประเสริฐ โต๊ะเหม (บรรณาธิการข่าว)