Sun. Oct 1st, 2023

เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

             สำนักหอสมุดและสารสนเทศได้รับมอบไฟล์เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเพื่อนำเข้าเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุดดิจิทัล จากศูนย์พัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม ดังนี้

  1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐
  2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐(ฉบับย่อ)
  3. สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ
  4. สรุุปสาระสำคัญของแผนการปฎิรูปประเทศ
  5. แผนพัฒนาภาค พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕(ฉบับทบทวน)
  6. แผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้