Tue. May 21st, 2024

  หมวด 1
  เศรษฐกิจพอเพียง 

   (รอด พอเพียง ยั่งยืน)

  โครงงานปลูกกล้วยน้ำว้าและผักกินได้ของข้าพเจ้า

  นางสาวภัทริยา แก้วประดับ

  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตเทศบาลเมืองมาบตาพุด๒
  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนระยอง 

  การปลูกกล้วยเพื่อบริโภคและแปรรูปสาหรับอาหารกลางวันในโรงเรียน
  ตาบลแม่ปูคาอาเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  วรรณา ปัญตา

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนเชียงใหม่

  การปลูกฝรั่งกิมจูปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตของข้าพเจ้า

  กิตติ กีรติคุณากร

  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุโขทัย