Mon. Oct 2nd, 2023

หมวด 1
เศรษฐกิจพอเพียง 

 (รอด พอเพียง ยั่งยืน)

โครงงานปลูกกล้วยน้ำว้าและผักกินได้ของข้าพเจ้า

นางสาวภัทริยา แก้วประดับ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตเทศบาลเมืองมาบตาพุด๒
ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนระยอง 

การปลูกกล้วยเพื่อบริโภคและแปรรูปสาหรับอาหารกลางวันในโรงเรียน
ตาบลแม่ปูคาอาเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วรรณา ปัญตา

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนเชียงใหม่

การปลูกฝรั่งกิมจูปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตของข้าพเจ้า

กิตติ กีรติคุณากร

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนสุโขทัย