Mon. Oct 2nd, 2023

แม่กลองศึกษา

คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

“เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่

มีอุทยาน ร.2  แม่กลองไหลผ่าน

นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม”

ประวัติความเป็นมา
 ภูมิประเทศ
การปกครอง
ประชากร
คมนาคม
วัฒนธรรม
แหล่งเรียนรู้
ปราชญ์ชาวบ้าน