Sun. Jun 23rd, 2024

  แม่กลองศึกษา

  คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

  “เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่

  มีอุทยาน ร.2  แม่กลองไหลผ่าน

  นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม”

  ประวัติความเป็นมา
   ภูมิประเทศ
  การปกครอง
  ประชากร
  คมนาคม
  วัฒนธรรม
  แหล่งเรียนรู้
  ปราชญ์ชาวบ้าน